top of page
Renovations

Varför partnering?

Partnering inom bygg- och entreprenadbranschen är en strategi som syftar till att främja samarbete, ömsesidigt förtroende och effektivitet mellan olika parter involverade i ett projekt. Det sker genom att skapa en mer samarbetsinriktad kultur och relation mellan beställareentreprenörer och andra inblandade. 

Här är några anledningar till varför partnering används:

  • Minskar konflikter: Genom att främja öppen kommunikation och samarbete från början kan partnering minska potentiella konflikter som annars kan uppstå under ett projekt.

  • Förbättrar effektiviteten: En partnerskapsmodell kan skapa incitament för parterna att samarbeta mot gemensamma mål, vilket kan leda till ökad effektivitet och bättre resultat. 

  • Förbättrar kvalitet: Genom att skapa en kultur av samarbete och ömsesidigt förtroende kan kvaliteten på det färdiga projektet förbättras då parterna arbetar tillsammans för att uppnå högre standarder. 

  • Fokuserar på långsiktiga relationer: Partnering strävar efter att etablera långsiktiga relationer och samarbete mellan parterna. Det kan leda till återkommande affärer och långvariga samarbeten.

  • Riskhantering: Genom att involvera alla parter från början kan man identifiera och hantera risker gemensamt istället för att placera allt ansvar på en specifik part. 

  • Kostnadskontroll och tidsramar: Ett mer samarbetsinriktat förhållningssätt kan bidra till att hålla kostnader under kontroll och upprätthålla angivna tidsramar.

  • Innovation och förbättring: Genom att uppmuntra öppenhet och samarbete kan partnering främja innovation och möjliggöra förbättringar av processer och tekniker.

Partnering är inte en universallösning och det kräver engagemang och aktivt deltagande från alla inblandade parter. Det är en strategi som syftar till att förbättra projektförloppet och resultatet genom att främja en mer samarbetsinriktad arbetskultur.

 

bottom of page