top of page
Renovations

När är det en entreprenad?

En entreprenad uppstår vanligtvis när det ingåtts ett avtal mellan två parter där den ena parten, entreprenören, förbinder sig att utföra arbete åt den andra parten, beställaren, mot ersättning. Det är ett överenskommet avtal om att utföra specifika arbetsuppgifter eller leverera en viss prestation inom en angiven tidsram och till en angiven kostnad.

Några avgörande faktorer för att definiera en situation som en entreprenad:

  • Avtal: Det finns ett skriftligt eller muntligt avtal mellan parterna där entreprenören förbinder sig att utföra arbete åt beställaren. 

  • Ersättning: Det finns en överenskommen ersättning för det utförda arbetet, vanligtvis i form av pengar men det kan även vara i annan form. 

  • Arbetsprestation: Entreprenören utför specifika uppgifter, antingen en specifik arbetsuppgift eller en helhetsprestation, i enlighet med avtalet.

  • Tidsram: Arbetet måste utföras inom en angiven tidsram enligt avtalet. 

Dessa faktorer skapar ramen för en entreprenad där arbete utförs mot ersättning och enligt överenskommelse mellan parterna. Det är viktigt att notera att det kan finnas specifika lagar, regler och branschstandarder som kan ytterligare definiera vad som klassificeras som en entreprenad inom olika branscher.

 

bottom of page