top of page
Renovations

Måste ett entreprenadavtal vara skriftligt?

Inom entreprenadrätten är skriftliga avtal starkt rekommenderade. Skriftliga avtal är önskvärda eftersom de skapar en tydlig och enhetlig grund för förståelse och avtal mellan parterna. De är användbara vid tvister eller oenigheter eftersom de dokumenterar de överenskomna villkoren och förväntningarna. 

Avtal kan anses bindande även om de inte är skriftliga, men detta kan vara svårt att bevisa om det inte finns något skriftligt dokument som stöder de överenskomna villkoren. Att ha ett skriftligt avtal ger en tydligare referenspunkt för parterna att hänvisa till vid behov och kan minimera risken för missförstånd eller tolkningsproblem. 

 

bottom of page