top of page
Renovations

I vilken paragraf står det om köparens rätt att klaga på fel i fastigheten?

Det framgår av 4 kapitlet 19 § i jordabalken vad som sker om fastigheten inte stämmer överens med avtalet eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Bestämmelsen hänvisar till 12 § som beskriver att köparen i sådana fall har möjlighet att göra avdrag på köpeskillingen, eller om felen är av väsentlig betydelse, häva köpet. Köparen har även rätt till ersättning för skada.

De rättsliga fel som behandlas i jordabalken återfinns i 4 kapitlet 15–17§§ jordabalken Ett rättsligt fel föreligger om en köpares rätt till en fastighet är begränsad eller om möjligheterna att använda den är inskränkt, och köparen inte haft anledning att räkna med det vid köpets ingående. Det kan till exempel vara så att fastigheten senare visar sig vara belastad med panträtt eller att säljaren inte på föreskrivet sätt medverkar till att köparen får lagfart.

Rådighetsfel regleras i 4 kapitlet 18 § jordabalken. Vid rådighetsfel liksom vid rättsliga fel kan en köpare, i enlighet med 4 kapitlet 12§, kräva nedsättning av köpeskilling, häva köpet och kräva skadestånd.

bottom of page