top of page
Renovations

Kan man ångra ett husköp?

Reglerna om fastighetsköp och möjligheten till hävning återfinns i Jordabalken. Där framgår att köparen har rätt att häva köpet om det är behäftat med väsentligt fel. En förutsättning för att hävningsrätten ska få utövas är att köparen väcker talan inom ett år från tillträdet.

En situation då hävning kan vara aktuell från köparens sida är om fastighetens skick väsentligt försämrats mellan det datum då köpeavtalet undertecknades och datum för tillträde. Säljaren bär ansvaret för fastigheten till dess att köparen tillträtt. Hävning kan också bli aktuellt i situationer då säljarens utfästelser om exempelvis fastighetens skick skiljer sig från faktiska förhållanden. Det är relevant att återigen betona att en köpares hävningsrätt förutsätter att talan väcks inom ett år från tillträdet samt att felet är att betrakta som väsentligt.

bottom of page