top of page
Renovations

Kan man avtal bort dolda fel?

Felreglerna i jordabalken är dispositiva och kan således avtalas bort, med undantag för vissa fall då en näringsidkare säljer till en konsument. Det finns alltså en möjlighet att som säljare avtala bort dolda fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. För att en friskrivningsklausul ska kunna godtas krävs det att den är tydligt formulerad. Det ska otvetydigt framgå att säljaren friskriver sig från påföljderna av att fastigheten är bristfällig i något eller några avseenden. Köparen ska, utan några särskilda rättsliga kunskaper, förstå innebörden av klausulen och vad som avses. En konsekvens av en sådan klausul är vanligtvis att köpesumman blir lägre.

Det finns två typer av friskrivningar, generell eller begränsad friskrivning. Generell friskrivning innebär att köparen accepterar fastighetens skick i sin helhet. En specifik friskrivning innebär att säljaren vill frånsäga sig ansvar från en specifik situation, exempelvis fel på taket eller avloppet. Det kan också vara en del av bostaden som man begränsar ansvaret för.

bottom of page