top of page
Renovations

Kan säljaren ångra sig efter kontrakt?

Som huvudregel är ett påskrivet kontrakt om köp av fastighet bindande. Det framgår dock av jordabalken att det finns vissa möjligheter för säljaren att häva ett fastighetsköp. Här är särskilt reglerna i 4 kapitlet 4–6 §§ och 25 § 2 st jordabalken (JB) relevanta. Enligt dessa regler har en säljare inte möjlighet att häva köpet på grund av exempelvis utebliven betalning om det inte finns ett hävningsförbehåll i köpehandlingen.

Av 4 kapitlet 25 § 2 st JB framgår att om köpet hävs, med stöd av ett hävningsförbehåll, har säljaren rätt till skadestånd. Utöver det gäller enligt första stycket att säljaren vid köparens dröjsmål har rätt till ränta på köpeskillingen i enlighet med räntelagen.

I 4 kapitlet 26 § JB finns regler om säljarens hävningsrätt vid köparens insolvens. Under förutsättning att hävningsrätten tagits med i köpehandlingen har säljaren rätt att häva köpet med anledning av köparens insolvens. Detta handlar alltså om exempelvis om fall då köparen av fastigheten försatts i konkurs.

bottom of page