top of page
Renovations

Kan säljaren hållas ansvarig för fel som köparen hade kunnat upptäcka vid en undersökning av fastigheten?

Det finns situationer där en säljare kan hållas ansvarig för fel som köparen hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Motorcrossbanefallet, NJA 2007 s.86, rörde en situation där den frågan aktualiserades. Fallet handlade om ett köp av en fritidsfastighet, där köparen hävdade att ett fel förelåg då säljaren inte meddelat köparen om buller som utgjordes av en närliggande motocrossbana.

Högsta domstolen konstaterade att bullret utgjorde ett fel, men att köparen utan några påtagliga svårigheter borde ha upptäckt felet, då banan var belägen cirka 400 meter från fastigheten. Det faktum att köparen under processen inte ställde frågan om det förekom ljud från motocrossbanan borde för säljaren, enligt Högsta domstolen, indikera i att köparen inte var medveten om banans existens eller omfattningen av bullret. Då utredningen visat att säljaren tidigare på egen hand gjort ansträngningar för att minska bullret och åkandet på banan borde säljaren också enligt HD förstå att informationen kring motocrossbanan varit av betydelse för köparens vilja att genomföra affären. Med anledning av det ansågs köparen ha rätt att åberopa felet, trots att hen kunnat upptäcka banan genom en undersökning.

Detta rättsfall påvisar alltså att det finns situationer där säljaren kan ställas till ansvar för fel som köparen hade kunnat upptäcka vid en undersökning av fastigheten. Det är dock viktigt att ha i åtanke att situationer skiljer sig beroende på omständigheterna i det specifika fallet.

bottom of page