top of page
Renovations

Undersökningsplikt och upplysningsplikt - vad gäller?

Vid ett fastighetsköp har du som köpare en undersökningsplikt. Detta innebär att en köpare inte kan åberopa fel som denne hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten. Det är rekommenderat att en sådan undersökning genomförs av en besiktningsman. Vid köp av en bostad kan en undersökning exempelvis innefatta att spola kranar för att kontrollera vattnet och dess funktion.

Säljaren ska upplysa köparen om den känner till att det förekommer fel i fastigheten som kan vara av betydelse för köparen. Om säljaren inte gör det kan det i vissa fall medföra ersättningsskyldighet för säljaren. Så kan vara fallet om säljaren, trots vetskap om ett dolt fel, underlåtit att informera om felet och felet är av betydelse för köparen. Det är emellertid köparen som måste visa att säljaren känt till felet. Generellt ligger det i säljarens intresse att meddela köparen om eventuella fel i fastigheten, då det i förlängningen innebär att köparen inte kan begära ersättning för fel som säljaren informerat om.

bottom of page