top of page
Renovations

Vad är dolt fel i fastighet?

Dolda fel är enligt jordabalken fel som en köpare inte kunnat upptäcka eller borde ha kunnat upptäcka vid en fackmässig undersökning av fastigheten. Det är sådana dolda fel som köparen kan åberopa gentemot säljaren, och som kan aktualisera prisavdrag på köpeskillingen eller, om felet är av väsentlig betydelse, föranleda hävning.

bottom of page