top of page
Renovations

Vad gör man vid dolt fel?

Om du som köpare upptäcker ett fel i fastigheten uppkommer ofta frågan huruvida felet är att betrakta som dolt eller inte. Det avgörande är om du som köpare borde ha upptäckt felet vid en noggrann fackmässig undersökning. Är felet att betrakta som dolt har du som köpare rätt att klaga på felet i upp till 10 år från tillträdesdagen, dock måste du åberopa felet inom skälig tid från att det upptäcktes. Det är viktigt att reklamera felet omgående eller inom skälig tid från att det upptäckts. En för sent framställd reklamation kan innebära att felet inte kan göras gällande gentemot säljaren.

I slutändan kan du som köpare med anledning av det dolda felet kräva avdrag på köpesumman,. Om felet är av väsentlig betydelse kan du inom ett år från tillträdet kräva att kontraktet hävs. Det vanligaste är att köparen med anledning av ett fel i fastigheten begär prisavdrag, denna möjlighet framgår av 4 kapitlet 12§ JB. En köpare kan vid sidan av prisavdrag eller hävning i vissa fall också ha rätt till skadestånd. Hamnar en köpare i situation där dessa frågor blir aktuella är det fördelaktigt att ta hjälp av en jurist för att få vägledning i vilken påföljd som är lämplig att göra gällande.

bottom of page