top of page
Renovations

Vad händer om säljaren av en fastighet inte de facto är rättmätig ägare av fastigheten?

Som köpare av en fastighet är vanligtvis utgångspunkten att säljaren är rätt ägare till fastigheten och att säljaren därigenom har rätt att sälja fastigheten. Om det trots detta, i efterhand visar sig att säljaren av en fastighet inte varit den rätta ägaren, uppkommer frågan hur detta ska hanteras? I regel medför en sådan situation ofta att köpet blir ogiltigt och parternas prestationer ska återgå. Det finns dock vissa särskilda situationer då köpet ändå blir giltigt, s.k. godtrosförvärv. Reglerna kring detta är inte okomplicerade och vid förekomst av rättslig tvist om ägande till fastighet behöver en bedömning göras i varje enskilt ärende. Rekommendationen är att ta hjälp av en jurist specialiserad inom fastighet vid tvist.

bottom of page