top of page
Renovations

Vem betalar för dolda fel?

Om felet är att betrakta som dolt, har marknadsvärdespåverkan och köparen åberopar felet inom skälig tid från att det upptäcktes, samt inom den 10 åriga preskriptionstiden är säljaren i regel ansvarig. Vad som anses som skälig tid varierar med hänsyn till omständigheterna i den specifika situationen. En reklamationstid inom 2 månader godtas i regel alltid, ofta godtas även en reklamation som görs inom tre månader.

Under vissa omständigheter kan längre reklamationstider godtas. Detta skedde i ett avgörande från Högsta domstolen, närmare bestämt i NJA 2008 s. 1158. Där godtogs en reklamation som gjordes 4,5 månad efter det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, som skälig tid. Detta är möjligen att betrakta som en yttre gräns och ett undantagsfall då reklamationen fördröjdes på grund av omständigheter som låg utanför köparens kontroll. Det är alltså relevant att ha i åtanke att tidsfristen kan skilja sig beroende på omständigheterna i det specifika fallet.

bottom of page