top of page
Renovations

Vilka regler gäller vid faktiska fel i fastigheten?

Ett faktiskt fel föreligger när fastigheten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet. Det framgår av jordabalken att köparen inte får åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. I juridisk mening krävs det således att felet anses vara dolt för att det ska klassas som ett faktiskt fel. För att kunna göra gällande fel krävs också att felet har en marknadsvärdespåverkan. Det finns även situationer där säljaren kan hållas ansvarig för fel som köparen hade kunnat upptäcka vid en fackmässig undersökning av fastigheten, så var fallet t.ex. i NJA 2007 s. 86.

bottom of page