top of page
Renovations

Vilka tre kategorier delas fel vid fastighetsköp in i?


Det finns tre typer av fel som regleras i jordabalken, det är rådighetsfel, rättsliga fel och faktiska fel. Faktiska fel avser situationer när fastigheten avviker från vad köparen och säljaren hade avtalat, eller om fastigheten avviker från vad köparen med fog hade kunnat förvänta sig. Ett rättsligt fel föreligger om en förvärvares rätt till fastigheten är begränsad, eller när dennes möjlighet att använda fastigheten är inskränkt, och denne inte har haft anledning att räkna med det vid köpets ingående. Rådighetsfel kan man förenklat säga föreligger om ett myndighetsbeslut begränsar köparens dispositionsrätt över fastigheten på ett sätt som denne inte hade skäl att förutsätta.
 

bottom of page