top of page
Renovations

Vad är skäligt entreprenörsarvode?

Entreprenörsarvode är det ersättningsbelopp som en entreprenör får för att utföra ett uppdrag eller en entreprenad. Ett skäligt entreprenörsarvode varierar beroende på faktorer, såsom, projektets omfattning, komplexitet samt arbetskraftskostnader.  Det finns ingen fastställd procentsats eller summa som anses vara "skälig" i alla situationer, eftersom olika projekt har olika krav och utmaningar. 

 

Normalt sett brukar entreprenörsarvodet vara baserat på en överenskommen procentsats av projektets totala kostnad eller i egenskap av en fast summa. Procentsatsen kan variera beroende på faktorer som projektets storlek, komplexitet och risknivå. Faktorer såsom materialkostnader, arbetskraft och eventuella avgifter för underentreprenörer, bör också ingå i en helhetsbedömning. 

bottom of page