top of page
Renovations

Vad innebär "ÄTA-Arbeten"?

"ÄTA-arbeten" är en förkortning för "anläggning, transport och avfall" och är en benämning som används inom entreprenad- och byggbranschen. Det refererar till arbetsmoment som rör anläggningsarbeten, transport av material samt hantering av avfall och schaktmassor på byggplatser eller inom anläggningsprojekt. 

Här är en uppdelning av de olika delarna:

  • Anläggning: Det inkluderar konstruktion av infrastruktur och anläggningar som vägar, broar, järnvägar, tunnlar, dammar, vatten och avloppssystem, markberedning och liknande. 

  • Transport: Det handlar om förflyttning av material som används inom projektet, såsom jord, grus, stenar, byggmaterial och liknande till eller från byggplatsen. 

  • Avfallshantering: Det omfattar insamling, bortforsling och hantering av avfall och schaktmassor som genereras under byggprocessen. Det kan inkludera återvinning, deponering eller andra metoder för att hantera byggavfall. 

Termen används alltså för att sammanfatta dessa olika arbetsmoment som är grundläggande för bygg- och anläggningsprojekt och behovet av att hantera både materialinflödet och avfall på en byggplats eller inom ett anläggningsprojekt. För att en entreprenör ska kunna få betalt för utförda "ÄTA-arbeten" behöver han dokumentera och bevisa att arbetet som utförts faller inom ÄTA-sektorn. 

 

bottom of page