top of page
Image by Artyom Korshunov

Miljörätt

Miljöbalken är det centrala regelverk som reglerar miljörätten. Regelverket syftar till att främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Utöver miljöbalken regleras miljörätten även i exempelvis plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och jaktlagen. Miljölagstiftningen bygger på förordningar och direktiv från EU. EU rätten har en central roll inom miljörätten, då föreskrifter har företräde framför svensk rätt.

 

Myndigheter måste tillämpa de miljörättsliga regler och flera myndigheter har ett tillsynsansvar t.ex. miljönämnden som kan ingripa och utfärda föreläggande m m om miljölagstiftningen åsidosätts. Beslut från miljönämnden kan överklagas till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen, och Mark- och miljööverdomstolen samt - i vissa mer sällsynta fall - till Högsta domstolen. Miljöbrott hanteras av polismyndigheter och åklagare och prövas i allmän domstol.

 

Comrin advokatbyrå arbetar med miljörättsliga frågor såsom strandsskyddsdispens, ansvar för förorenad mark och vattenrättsliga frågor. Vi har goda kontakter med duktiga miljöexperter inom föroreningsfrågor, marina miljöer, miljökonsekvensbeskrivningar med mera. Kontakta oss gärna för mer information.

bottom of page