top of page
Architect

Plan- & byggrätt

Bygglov, förhandsbesked

 

Bygglov krävs oftast om någon vill ändra användningen av en byggnad, bygga nytt eller bygga till. Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser gällande planläggning av mark, vatten och om byggande. Regelverket är omfattande och det finns många regler att förhålla sig till. Om fastigheten där det ska byggas ligger inom detaljplanelagt område uppkommer ofta frågan om hur detaljplanen ska tolkas och hur man ska utforma ett bygglov som är förenligt med detaljplanen. Vidare uppkommer inte sällan frågor om trafiksäkerhet, rätt till utfart, betydande olägenhet för grannar med mera.

 

Den som sökt bygglov eller förhandsbesked och inte fått tänkt tillstånd kan överklaga beslutet till länsstyrelsen, vars beslut i sin tur kan överklagas till mark- och miljödomstolen. I vissa fall kan även prövningstillstånd medges i Mark- och miljööverdomstolen.

 

Även grannar eller på andra sätt berörda som vill överklaga en åtgärd har möjlighet att göra det. Det kan t.ex. röra sig om missnöje över grannens byggnation som kommer att medföra betydande insyn i din bostad och/eller skymma utsikt.

 

Vi har mångårig erfarenhet inom bygglovsfrågor och biträder vid överklagande av beslut om bygglov eller förhandsbesked.

 

Förelägganden från byggnadsnämnden

 

Om någon i strid mot bygglagstiftningen utför något utan sökt bygglov eller anmälan kan byggnadsnämnden utfärda ett rättelseföreläggande. Det innebär oftast att fastighetsägaren föreläggs att återställa fastigheten till det skick som den befann sig i innan åtgärden vidtogs. Det är i situationer då byggnadsnämnden bedömer att åtgärden som vidtagits inte kan erhålla bygglov som rättelseföreläggande blir aktuellt. Däremot om byggnadsnämnden bedömer att åtgärden som vidtagits kan erhålla bygglov är det i stället aktuellt med ett s.k. lovföreläggande. Fastighetsägaren föreläggs därigenom att ansöka om lov för åtgärden inom viss tid. Om rättelse inte sker i enlighet med utfärdat föreläggande ska byggnadsnämnden besluta om ingripande och sanktionsavgift.

 

Utöver nyssnämnda föreläggande finns även möjlighet för byggnadsnämnden att besluta om åtgärdsföreläggande, rivningsföreläggande med mera.

 

Comrin Advokatbyrå hjälper dig hur du ska gå till väga om du erhållit ett föreläggande och biträder vid utredning om möjligheter att legalisera en byggnation som utförts utan lov eller anmälan.

 

Detaljplaner

 

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett visst område. En detaljplan reglerar bland annat om marken får bebyggas med kontor, bostäder eller inte alls. Den visar också hur en byggnation får utformas, till exempel vad gäller högsta byggnadshöjd eller avstånd till grannfastigheter.

 

Införande av en detaljplan kan få långtgående konsekvenser för de olika aktörer som finns i planområdet.

 

Comrin Advokatbyrå biträder vid utredning och överklagande av detaljplan.

bottom of page