top of page
Renovations

Är AB 04 tvingande?

Nej, AB 04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) är inte tvingande. Det innebär att parterna – beställaren och entreprenören – har möjlighet att anpassa och förhandla avtalsvillkoren enligt sina specifika behov och överenskommelser. AB 04 utgör en standardiserad ram som kan användas som grund för entreprenadsamarbeten, men det är inte nödvändigt att följa alla bestämmelser i AB 04 om parterna är överens om att avvika eller justera vissa villkor.

Det är dock viktigt att notera att om avvikelser eller ändringar görs från AB 04, bör dessa vara tydligt dokumenterade och specificerade i avtalet eller kontraktsdokumenten. Om det finns avvikelser från standardbestämmelserna kan det påverka ansvarsfördelningen, riskerna och andra aspekter av entreprenadsamarbetet, så det är viktigt att parterna är medvetna om konsekvenserna av sådana avvikelser.

bottom of page