top of page
Renovations

Vad avgör valet av entreprenadform?

Valet av entreprenadform påverkas av olika faktorer, och det finns ingen universell lösning som passar alla projekt. Valet av entreprenadform avgör vem av beställaren och entreprenören som svarar för projekteringen och ändamålsenligheten i de tekniska lösningar som väljs. Här är några faktorer som vanligtvis påverkar valet av entreprenadform:

  • Projektets komplexitet: Ett mer komplicerat projekt kan gynnas av en entreprenadform som främjar ökad samordning och samarbete mellan olika aktörer.

  • Tid och budget: Om det är viktigt att ha strikt kontroll över tid och kostnader kan vissa entreprenadformer vara mer lämpliga än andra. Till exempel kan en fast prisentreprenad ge tydligare kostnadsförutsägbarhet. 

  • Riskfördelning: Vissa entreprenadformer fördelar risker på olika sätt mellan beställaren och entreprenören. Detta kan påverka valet beroende på risktolerans och projektets natur.

  • Beställarens kompetens: Om beställaren har hög teknisk kompetens och kan hantera detaljerna i projektet kan en mindre detaljerad entreprenadform vara lämplig. Å andra sidan kan en mindre erfaren beställare föredra en form som överför mer ansvar till entreprenören.

  • Projektets karaktär: Om projektet kräver snabba ändringar eller har osäkra krav kan en mer flexibel entreprenadform vara fördelaktig. 

  • Relationen mellan parterna: Om det finns en etablerad relation mellan beställaren och entreprenören kan detta påverka valet av entreprenadform. Till exempel kan förtroende och tidigare erfarenheter spela en roll.  

  • Lagar och standardavtal: Det finns olika standardavtal som ofta brukas vid olika typer av entreprenader. Det är viktigt att vara insatt i regelverket vid beslut om avtalsform för förståelse av vilken entreprenadform som bäst passar projektet. 

Sammanfattningsvis är  valet av entreprenadform en komplex process som kräver noggrann övervägning av olika faktorer relaterade till projektet och de inblandade parterna.

 

bottom of page