top of page
Renovations

Vad kan beställaren vidta för åtgärder om entreprenören inte avhjälper ett fel som han är skyldig att avhjälpa? 

Om entreprenören inte avhjälper ett fel som hen är skyldig att åtgärda, kan beställaren vidta olika åtgärder beroende på de avtalade villkoren eller tillämpliga bestämmelser. Här är några vanliga åtgärder som beställaren kan överväga:

Påminnelse och förfrågan: Beställaren kan påminna entreprenören om deras skyldighet att avhjälpa felet och begära att åtgärden vidtas inom en angiven tidsram. Detta kan göras skriftligt för att skapa en formell dokumentation.

Skriftlig varning: Om entreprenören fortsätter att försumma sitt åtagande kan beställaren utfärda en skriftlig varning där de tydligt specificerar felet, kräver avhjälpande och fastställer en deadline för genomförande. 

Avtalsenlig påföljd: Avtalet mellan beställaren och entreprenören kan innehålla bestämmelser om påföljder vid uteblivet avhjälpande. Det kan inkludera ekonomiska sanktioner, förseningsersättning eller andra avtalsenliga påföljder.

Tredjepartsutvärdering: Om det finns oenighet om felets allvar eller hur det ska åtgärdas kan beställaren och entreprenören överväga att anlita en oberoende tredje part för att utvärdera situationen och ge rekommendationer. 

Skiljeförfarande eller rättsliga åtgärder: Om konflikten inte kan lösas genom förhandlingar eller förlikning kan beställaren överväga att inleda skiljeförfarande eller vidta rättsliga åtgärder för att få felet avhjälpt och eventuellt kräva ersättning för eventuella skador. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att notera att varje situation är unik, och de specifika stegen som beställaren kan vidta kommer påverkas av avtalsvillkoren, bestämmelser och den specifika situationen.

 

bottom of page