top of page
Renovations

Vad kommer efter projektering?

Efter projektering följer vanligtvis genomförandefasen i ett byggprojekt. Här är de huvudsakliga faserna i ett typiskt byggprojekt:

  1. Projektering: Under denna fas utvecklas och specificeras detaljerade ritningar, tekniska specifikationer och planer för att vägleda genomförandet av projektet. Arkitekter, ingenjörer och andra specialister är involverade i denna fas. 

  2. Upphandling: I denna processen väljs entreprenörer och leverantörer för att utföra projektet. Detta inkluderar att skicka ut förfrågningar om anbud, utvärdera bud och välja de mest lämpliga entreprenörerna.

  3. Genomförande och byggfas: Detta är själva byggfasen där projektet blir en konkret verklighet. Material levereras, arbete utförs och övervakas för att säkerställa att det överensstämmer ritningar och specifikationer. Projektledning och tillsyn är viktiga för att säkerställa ett korrekt genomförande.

  4. Besiktning och kvalitetskontroll: Under byggfasen genomförs olika inspektioner och kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet uppfyller överenskomna standarder och krav. Det kan inkludera delbesiktningar och slutbesiktning. 

  5. Överlämning och avslutning: När byggnaden eller anläggningen är färdigställd och godkänd genom besiktningar, överlämnas den till beställaren. Eventuella garantier och dokumentation överlämnas, och eventuella kvarstående frågor eller brister åtgärdas.

  6. Garantiperiod: Efter överlämningen kan det finnas en garantiperiod enligt kontraktet. Under denna period åtar sig entreprenören att åtgärda eventuella fel och brister som upptäcks. 

  7. Drift och underhåll: När garantiperioden har löpt ut övergår projektet till driftsfasen. Det kan kräva regelbundet underhåll för att säkerställa att byggnaden eller anläggningen fortsätter att fungera som avsett. 

Efter dessa faser kan det även vara relevant att utvärdera projektet för att dra lärdom och kunna förbättra processerna i framtiden. Ovanstående cykel varierar i detaljer beroende på projektets storlek, typ och komplexitet. 

 

bottom of page