top of page
Construction of New Modular House

Entreprenadrätt
 

Entreprenadrätt är ett rättsområde som behandlar juridiska frågor relaterade till entreprenadavtal och byggentreprenader. Det omfattar de regler och principer som styr avtal och förhållandet mellan entreprenörer och beställare i samband med byggprojekt och tjänster inom byggbranschen.

Inom entreprenadrätt behandlas frågor som avtalsvillkor, ansvarsfördelning, betalningsvillkor, ändringar i arbetet, tidsramar, garantier, reklamationer, förseningar och tvistlösning. Syftet med entreprenadrätt är att skapa rättvisa och balanserade avtal mellan parterna för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av byggprojekten och minimera risken för tvister och konflikter.

Building Homes

Entreprenadrättsliga tvister

Entreprenadrättsliga tvister är tvister och konflikter som uppstår mellan entreprenörer och beställare i samband med entreprenadavtal och byggentreprenader. Dessa tvister kan involvera olika frågor och problem som rör avtalsbrott, utförandet av arbete, kvalitet på arbete och material, tidsramar, betalningar, garantier, förseningar, ändringar i arbetsomfattning och andra entreprenadrättsliga frågor.

Några vanliga entreprenadrättsliga tvister inkluderar:

 1. Förseningar och slutförandetid: Tvister kan uppstå om entreprenören inte slutför entreprenaden inom den överenskomna tidsramen, vilket kan påverka beställarens planer och tidsåtgång.

 2. Kvalitet och arbetsutförande: Om entreprenören inte uppfyller de avtalade standarderna för arbetsutförande eller använder felaktiga material, kan detta leda till tvister om ansvar och reparationer.

 3. Betalningar: Tvister kan uppstå om beställaren inte betalar enligt avtalet eller om entreprenören inte får betalt i tid för utfört arbete.

 4. Ändringar i arbetsomfattning: Om det uppstår ändringar i arbetsomfattningen under entreprenaden, kan det leda till tvister om extra kostnader och tid.

 5. Garantier och reklamationer: Tvister kan uppstå om garantier för arbete och material inte respekteras eller om beställaren har reklamationer om fel och brister i arbetet.

 6. Tvistlösning: Tvister om hur tvisten ska lösas kan också uppstå, exempelvis om parterna inte kan komma överens om förhandlingar eller skiljeförfarande.

När en entreprenadrättslig tvist uppstår kan det vara komplex och kräva noggrann dokumentation av händelser och bevis. I många fall är det bäst att försöka lösa tvisten genom förhandlingar eller medling innan man överväger att ta ärendet till domstol eller skiljeförfarande. Att ha tydliga och välformulerade avtal med standardiserade avtalsvillkor kan hjälpa till att förebygga tvister och göra det lättare att lösa eventuella tvister som uppstår på ett smidigt sätt.

Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar kan det vara klokt att söka råd och representation från en juridisk expert som är kunnig inom entreprenadrätt och byggjuridik för att få stöd i tvistlösningen och för att skydda sina rättigheter och intressen.

Construction of New Modular House

Entreprenadrätt advokat

En entreprenadrättsadvokat kan erbjuda följande tjänster:

 1. Rådgivning vid avtalsskrivning: En advokat kan hjälpa till att utforma och granska entreprenadavtal för att säkerställa att alla viktiga aspekter är täckta och att avtalet är balanserat och fördelaktigt för både entreprenören och beställaren.

 2. Tvistlösning: Om en tvist uppstår i samband med en entreprenad, kan en entreprenadrätt advokat hjälpa till att företräda klienten i förhandlingar, medling eller skiljeförfarande för att försöka lösa tvisten på ett utomrättsligt sätt.

 3. Rättslig representation: Om tvisten inte kan lösas utanför domstol, kan en advokat företräda klienten i domstolsförhandlingar och säkerställa att klientens intressen och rättigheter försvaras på bästa möjliga sätt.

 4. Reklamationer och garantifrågor: En advokat kan bistå med att hantera reklamationer och garantifrågor för att se till att klienten får adekvat kompensation och att eventuella fel och brister åtgärdas i enlighet med avtalet.

 5. Förebyggande åtgärder: En entreprenadrätt advokat kan ge råd om förebyggande åtgärder för att minimera risken för juridiska problem och tvister i samband med entreprenader.

Det är viktigt att välja en erfaren och pålitlig entreprenadrätt advokat som har kompetensen och expertisen inom byggjuridik för att få bästa möjliga rådgivning och representation vid entreprenadrättsliga frågor. Att arbeta med en advokat som har specialiserat sig inom entreprenadrätt kan ge en betydande fördel när det gäller att navigera genom komplexa juridiska frågor och skydda ens intressen i samband med byggprojekt och entreprenader.

Building Homes

Entreprenadrätt lag

I Sverige, liksom i många andra länder, regleras entreprenadrättsliga frågor av en kombination av olika lagar och bestämmelser. Några av de viktigaste lagar och föreskrifter som är relevanta för entreprenadrätt i Sverige inkluderar:

 1. Avtalslagen (avtalslagen 1915:218): Reglerar allmänna avtalsrättsliga principer och tolkning av avtal, inklusive entreprenadavtal.

 2. Entreprenörsansvarighetslagen (1994:887): Regelverk som behandlar entreprenörens ansvar för fel och brister i arbetet och material.

 3. Plan- och bygglagen (2010:900): Lagstiftning som reglerar byggandet av byggnader och anläggningar, inklusive krav på bygglov och bygganmälan.

 4. Konsumenttjänstlagen (2010:208): Lagstiftning som skyddar konsumenters rättigheter vid köp av tjänster, inklusive byggtjänster.

Utöver lagstiftningen används också standardiserade avtalsvillkor för att reglera entreprenadsamarbeten. I Sverige är AB (Allmänna Bestämmelser) vanligt förekommande, t.ex. AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader), ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) och ABS 18 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader).

Entreprenadrätt kan vara ett komplext rättsområde, och det är viktigt för både entreprenörer och beställare att vara medvetna om de tillämpliga lagarna och bestämmelserna som styr deras entreprenadsamarbeten. Det kan vara fördelaktigt att söka råd från en juridisk expert eller en entreprenadrätt advokat för att få rådgivning och stöd i entreprenadrättsliga frågor och avtal.

Construction of New Modular House

Entreprenadrätt ÄTA-arbeten

ÄTA är en förkortning som står för "Ändrings- och tilläggsarbeten" inom entreprenadrätt och byggbranschen. ÄTA-arbeten uppstår när det blir nödvändigt att göra ändringar eller tillägg till den ursprungliga arbetsomfattningen i ett entreprenadavtal.

Orsakerna till att ÄTA-arbeten kan bli aktuella kan variera och kan inkludera:

 1. Ändrade krav: Beställaren kan ha ändrade krav eller önskemål som kräver att arbetsomfattningen ändras.

 2. Tekniska förändringar: Om tekniska förutsättningar ändras under entreprenaden kan det krävas anpassningar eller tillägg till arbetet.

 3. Fel eller brister: Om det upptäcks fel eller brister i arbetet som utförts kan ÄTA-arbeten krävas för att rätta till dem.

 4. Ytterligare behov: I vissa fall kan det uppstå behov av att lägga till extra arbete för att uppfylla kraven eller önskemålen för entreprenaden.

För att genomföra ÄTA-arbeten är det viktigt att följa de procedurer och bestämmelser som är specificerade i entreprenadavtalet, såsom hur ändringar ska dokumenteras, godkännas och prissättas. Avtalet bör innehålla bestämmelser för hur ÄTA-arbeten ska hanteras, inklusive prissättning, tidsramar och hur eventuella konflikter eller tvister kring ändringarna ska lösas.

Det är viktigt att både entreprenören och beställaren är tydliga och överens om villkoren för ÄTA-arbeten för att undvika missförstånd och potentiella tvister senare under entreprenaden.

bottom of page