top of page
Renovations

Vad innebär "väsentligt fel" i entreprenaden?

Inom entreprenadrätten innebär "väsentligt fel" att arbetet inte uppfyller de grundläggande kraven enligt kontraktet eller avtalet mellan entreprenören och beställaren. Det är ett fel som är av betydande och avgörande karaktär, vilket kan påverka användbarheten, funktionen eller säkerheten på det slutförda arbetet. 

Här är några exempel på vad som kan utgöra ett väsentligt fel i en entreprenad:

  • Allvarliga kvalitetsbrister: Om det slutförda arbetet inte uppfyller de specificerade kvalitetsstandarderna enligt avtalet och detta påverkar funktionen eller användbarheten av byggnaden eller strukturen. 

  • Felaktigt utförande: Om arbetet har utförts på ett sätt som inte överensstämmer med branschstandarder eller specifikationer och detta medför en risk för skador eller problem.

  • Överträdelse av kontraktets villkor: Om entreprenören inte lever upp till de överenskomna villkoren i kontraktet, till exempel avseende tidslinjer, materialval eller andra specifikationer som är kritiska för projektet. 

  • Avvikelser från lagar och regler: Om det färdiga arbetet inte följer gällande byggregler, säkerhetsstandarder eller andra lagliga krav. 

  • Fel i grundläggande funktion eller användbarhet: Om det färdiga arbetet inte fungerar på det sätt det är avsett eller om det är fundamentalt bristfälligt för den avsedda användningen. 

 

bottom of page