top of page
Renovations

Vad innebär AB-U 07?

"AB-U 07" står för "Allmänna Bestämmelser för byggentreprenader – Underentreprenader 07." Det är en standardiserad uppsättning avtalsvillkor som reglerar förhållandet mellan huvudentreprenörer och underentreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Dessa bestämmelser har utformats för att ge riktlinjer och struktur för hur underentreprenader ska hanteras i byggprojekt.

Precis som andra standardavtal inom entreprenadsammanhang ger AB-U 07 ramar för hur samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör bör fungera. De innehåller bestämmelser om ansvarsfördelning, betalningsvillkor, tidsramar, kvalitetskrav och andra relevanta aspekter av underentreprenadsamarbetet.

 

bottom of page