top of page
Construction of New Modular House

Entreprenadavtal

Ett entreprenadavtal är ett juridiskt avtal som reglerar relationerna och förpliktelserna mellan en entreprenör (utförare) och en beställare (kund) vid genomförandet av ett bygg- eller anläggningsprojekt. Avtalet fastställer de övergripande villkoren för projektet och specificerar rättigheter, skyldigheter och ansvar för båda parter.

Ett typiskt entreprenadavtal kan omfatta följande grundläggande element:

 1. Parternas identitet och kontaktinformation: Avtalet bör ange de exakta namnen och kontaktuppgifterna för både entreprenören och beställaren.

 2. Projektbeskrivning: Det bör finnas en detaljerad beskrivning av projektets omfattning och syfte, inklusive ritningar, specifikationer och eventuella tekniska dokument.

 3. Tidsramar och tidtabell: Avtalet bör fastställa startdatum och förväntade slutförandedatum för olika etapper av projektet. Det kan också innehålla information om eventuella förlängningar eller förseningar och hur de ska hanteras.

 4. Prissättning och betalningsvillkor: Avtalet bör specificera det totala priset för projektet och hur betalningar kommer att göras, inklusive tidpunkter och villkor för delbetalningar eller milstolpar. Det kan också inkludera information om eventuella ändringar i pris på grund av extraarbeten eller kostnadsökningar.

 5. Ändringar och tillägg: Det bör finnas en mekanism för att hantera ändringar i projektets omfattning, kostnad eller tidtabell. Detta kan inkludera en process för att begära och godkänna ändringar samt hur eventuella extra kostnader eller tidsförluster ska hanteras.

 6. Kvalitetsstandarder och godkännande: Avtalet bör fastställa de kvalitetsstandarder som entreprenören måste uppnå och vilka procedurer som ska följas för att få beställarens godkännande på olika stadier av projektet.

 7. Ansvarsfördelning och försäkringar: Det bör finnas en tydlig fördelning av ansvar mellan parterna och information om vilka försäkringar som krävs för att täcka eventuella skador, skadestånd eller förluster under projektet.

 8. Tvistlösning och jurisdiktion: Avtalet bör ange hur eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter ska lösas, antingen genom förhandlingar, medling, skiljeförfarande eller genom domstolsväsendet. Det bör också specificera vilken jurisdiktion som ska tillämpas vid en eventuell tvist.

Building Homes

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument
 

Ett entreprenadavtal mellan en näringsidkare och en konsument innebär att en professionell entreprenör (näringsidkare) ingår ett avtal med en privatperson (konsument) för att tillhandahålla bygg- eller tjänstetjänster. Detta är vanligt förekommande när en konsument anlitar en professionell entreprenör för att utföra olika typer av arbete i sitt hem, som renovering, tilläggsbyggnation eller reparationer.

När en näringsidkare ingår ett avtal med en konsument, måste de följa vissa lagar och bestämmelser som skyddar konsumentens rättigheter och intressen. I många länder, inklusive Sverige, finns det särskilda konsumenträttsliga lagar och regler som reglerar avtal mellan näringsidkare och konsumenter.

Exempel på viktiga lagar och regler som kan vara tillämpliga på entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsumenter inkluderar:

 1. Konsumenttjänstlagen (i Sverige 2010:208): Denna lag reglerar konsumentavtal som rör köp av tjänster, inklusive byggtjänster. Den ger konsumenten rättigheter när det gäller information, ångerrätt, prissättning, garantier och reklamationer.

 2. Avtalslagen (i Sverige 1915:218): Allmänna avtalsrättsliga principer som styr hur avtal ingås, tolkas och upphävs.

 3. Marknadsföringslagen (i Sverige 2008:486): Reglerar marknadsföring av tjänster till konsumenter och förbjuder vilseledande eller osann marknadsföring.

 4. Konsumentköplagen (i Sverige 1990:932): Gäller för konsumentavtal rörande köp av varor, men har vissa relevanta bestämmelser om köp av byggtjänster.

När ett entreprenadavtal ingås mellan en näringsidkare och en konsument är det viktigt att avtalet är tydligt och transparent, och det bör innehålla information om arbetsomfattning, priser, tidsramar, garantier, betalningsvillkor och andra relevanta villkor. Konsumenten bör vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal, och näringsidkaren bör se till att följa tillämpliga regler för att skydda konsumenten och upprätthålla en god affärspraxis. Om det uppstår problem eller tvister kan det vara fördelaktigt att söka råd från en juridisk expert med kunskap om entreprenadrätt och konsumenträtt för att få stöd och rådgivning i ärendet.

Construction of New Modular House

Entreprenadavtal mellan företag

Ett entreprenadavtal mellan företag innebär att två eller flera företag ingår ett avtal där den ena parten (entreprenören) åtar sig att utföra arbete, tillhandahålla tjänster eller leverera varor åt den andra parten (beställaren) mot en överenskommen ersättning.

Entreprenadavtal mellan företag är vanligt förekommande inom olika branscher och sektorer där ett företag kan ha specialiserad kompetens eller resurser som efterfrågas av ett annat företag. Sådana avtal kan omfatta allt från byggentreprenader, tekniska tjänster, IT-utveckling, tillverkning av produkter och mycket mer.

Ett entreprenadavtal mellan företag bör normalt inkludera följande grundläggande element:

 1. Arbetsomfattning: Avtalet bör klart definiera vad entreprenören åtar sig att utföra eller leverera åt beställaren, inklusive specifika detaljer om tjänster, arbetsuppgifter, produkter, eller resultat.

 2. Pris och betalning: Avtalet bör specificera det överenskomna priset för entreprenadtjänsterna eller produkterna samt betalningsvillkoren, t.ex. när och hur betalningarna ska göras.

 3. Tidsramar: Det är viktigt att ange tydliga tidsramar för utförandet av entreprenaden, inklusive eventuella milstolpar eller deadlines som ska uppfyllas.

 4. Kvalitetskrav: Avtalet kan innehålla krav på att arbetet ska utföras i enlighet med specifika standarder eller kvalitetsnivåer.

 5. Ansvarsfördelning: Det är viktigt att klargöra vilket ansvar entreprenören har för eventuella fel eller brister i arbetet och vilket ansvar beställaren har för att tillhandahålla nödvändig information eller samarbete.

 6. Ändringar och tillägg: Avtalet bör innehålla bestämmelser för hur ändringar eller tillägg till arbetsomfattningen ska hanteras om behov uppstår under projektets gång.

 7. Konfidentialitet: Om det finns känslig information eller affärshemligheter som ska hanteras under entreprenaden, bör en konfidentialitetsklausul inkluderas.

 8. Tvistlösning: Avtalet kan specificera hur tvister mellan parterna ska hanteras, t.ex. genom förhandlingar, medling eller skiljeförfarande.

Det är viktigt att ett entreprenadavtal mellan företag är noggrant utformat och att alla parter är överens om avtalets villkor innan det undertecknas. Om det uppstår problem eller tvister under entreprenaden kan det vara fördelaktigt att söka råd från en juridisk expert eller en advokat med kunskap inom entreprenadrätt för att säkerställa att parternas rättigheter och intressen skyddas.

Building Homes

Entreprenadavtal särskilt om ändrade förhållanden

Ett entreprenadavtal som särskilt behandlar ändrade förhållanden kallas ibland för "ändringsavtal" eller "tilläggsavtal". Det är ett tillägg till det ursprungliga entreprenadavtalet som syftar till att reglera och dokumentera förändringar som uppstår under projektets gång på grund av oväntade omständigheter eller andra faktorer som påverkar entreprenaden.

I byggprojekt och entreprenader är det vanligt att ändrade förhållanden uppstår, exempelvis på grund av förseningar, ändrade krav från beställaren, förändringar i arbetsomfattningen, ändringar i lokaliteten, eller oväntade hinder som påverkar arbetsprocessen. För att hantera dessa förändringar och undvika tvister är det viktigt att reglera dem i ett särskilt avtal.

Ett entreprenadavtal som behandlar ändrade förhållanden kan innehålla följande punkter:

 1. Definition av ändrade förhållanden: En tydlig definition av vad som klassas som "ändrade förhållanden" för att undvika oenighet om vilka förändringar som täcks av avtalet.

 2. Anmälan av ändringar: Bestämmelser om hur och när ändringar ska anmälas av den part som upptäcker förändringen och hur den andra parten ska informeras.

 3. Bedömning av påverkan: Hur påverkan av ändrade förhållanden på entreprenaden ska bedömas, t.ex. påverkan på tid, kostnader, eller kvalitet.

 4. Prissättning och betalning: Hur kostnader för ändrade förhållanden ska beräknas och hur de ska hanteras när det gäller betalning.

 5. Tidsfrister: Angivande av eventuella tidsfrister för att rapportera ändrade förhållanden och för att hantera ändringarna.

 6. Godkännande av ändringar: Hur ändrade förhållanden ska godkännas och implementeras av båda parter.

 7. Tvistlösning: Hur eventuella tvister som rör ändrade förhållanden ska lösas, t.ex. genom förhandlingar eller skiljeförfarande.

Ett entreprenadavtal som hanterar ändrade förhållanden är viktigt för att skapa tydlighet och säkerställa att parterna är överens om hur ändringar i entreprenaden ska hanteras. Det är rekommenderat att sådana avtal utarbetas noggrant och att båda parter undertecknar dem för att undvika eventuella tvister i framtiden. Om det uppstår frågor eller komplikationer kring ändrade förhållanden under entreprenaden kan det vara fördelaktigt att konsultera en juridisk expert inom entreprenadrätt för att få rådgivning och stöd.

Construction of New Modular House

Entreprenadavtal ABT 06

ABT 06 står för "Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader 2006" och är ett standardavtal som används i Sverige för totalentreprenader inom byggbranschen. Avtalet reglerar entreprenörens ansvar för att utföra en komplett entreprenad som inkluderar både projektering och utförande av arbetet. Det är utformat för att användas när entreprenören tar på sig ansvaret för hela byggprojektet, från planering och projektering till färdigställande av byggnaden eller anläggningen.

ABT 06 innehåller bestämmelser om olika aspekter av totalentreprenaden, inklusive arbetsomfattning, tidplan, betalning, ändringar i arbetsomfattningen, ansvarsfördelning, garantier, försäkringar och tvistlösning. Avtalet är utformat för att skapa en balans mellan entreprenörens intressen och beställarens intressen och för att klargöra vilka skyldigheter och rättigheter som parterna har i entreprenaden.

ABT 06 är en del av standardiserade avtalsvillkor som utvecklats av Byggherrarna och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Dessa standardavtalsvillkor används för att underlätta och standardisera avtalsprocessen inom byggbranschen och för att minska risken för tvister och oklarheter i avtalen.

Building Homes

Entreprenadavtal ABS 18

ABS 18 står för "Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader 2018" och är ett standardavtal som används i Sverige för småhusentreprenader. Avtalet reglerar entreprenörens ansvar för att utföra arbetet och leverera tjänster i samband med småhusbyggnationer och renoveringsprojekt.

Småhusentreprenader omfattar byggande, renovering eller tilläggsbyggnad av småhus, vilket vanligtvis innebär enfamiljshus, parhus eller liknande små bostäder. ABS 18 är utformat för att användas i sådana projekt där en professionell entreprenör (ofta näringsidkare) tar på sig uppdraget att utföra arbetet åt en beställare (privatperson).

ABS 18 innehåller bestämmelser om olika aspekter av småhusentreprenader, inklusive arbetsomfattning, prissättning, tidsplan, ansvarsfördelning, ändringar i arbetet, betalning, garantier, försäkringar och tvistlösning. Avtalet syftar till att skapa en balans mellan parternas intressen och för att säkerställa att arbetsomfattningen och villkoren är tydligt definierade och förstådda av båda parter.

ABS 18 är en del av standardiserade avtalsvillkor som har utvecklats av Byggherrarna och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Dessa standardavtalsvillkor används för att underlätta avtalsprocessen inom byggbranschen och för att minska risken för tvister och oklarheter i avtalen.

Construction of New Modular House

Entreprenadavtal AB 04

AB 04 står för "Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 2004" och är ett standardavtal som används i Sverige för entreprenader inom bygg- och installationsbranschen. Avtalet reglerar entreprenörens ansvar för att utföra arbete och leverera tjänster i samband med olika typer av bygg- och installationsprojekt.

AB 04 innehåller bestämmelser om olika aspekter av entreprenaden, inklusive arbetsomfattning, prissättning, tidsplan, ansvarsfördelning, ändringar i arbetsomfattningen, betalning, garantier, försäkringar och tvistlösning. Avtalet syftar till att skapa en balans mellan parternas intressen och för att klargöra vilka skyldigheter och rättigheter som parterna har i entreprenaden.

AB-avtalen är standardiserade avtalsvillkor som har utvecklats av Byggherrarna och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Dessa avtalsvillkor används för att underlätta och standardisera avtalsprocessen inom byggbranschen och för att minska risken för tvister och oklarheter i avtalen.

bottom of page