top of page
Renovations

Vad menas med utförandeentreprenad?

En utförandeentreprenad är en typ av entreprenad där entreprenören ansvarar för att utföra arbete enligt redan fastställda planer och specifikationer, vanligtvis levererade av beställaren eller en annan part, såsom arkitekt eller en designer. I denna entreprenadmodell är entreprenören främst ansvarig för att genomföra arbetet enligt angivna specifikationer och ritningar

 

Här är några viktiga egenskaper och aspekter av en utförandeentreprenad: 

 

  • Följer specificerade planer och ritningar: Entreprenören får redan etablerade ritningar, specifikationer och instruktioner för att utföra arbetet. 

  • Utförande av arbete: Entreprenören har huvudansvaret för att fysiskt genomföra arbetet i enlighet med de givna planerna och specifikationerna. 

  • Begränsat designansvar: I denna typ av entreprenad har entreprenören vanligtvis inte ansvaret för designen. Istället är de ansvariga för att implementera och bygga utifrån redan etablerade planer. 

  • Kvalitet och hantverk: Entreprenören är ansvarig för att leverera högkvalitativt arbete och uppfylla de specificerande standarderna och kraven i de tillhandahållna planerna.

  • Ej ansvarig för designfel: Om det finns fel i de redan etablerade planerna och ritningarna, är det vanligtvis inte entreprenörens ansvar att korrigera dessa fel, om inte avtalet tydligt anger detta ansvar.

Utförandeentreprenader är vanliga inom bygg- och entreprenadbranschen, och de används särskilt när beställaren redan har detaljerade planer och specifikationer för projektet. Det är viktigt att avtalet mellan parterna tydligt definierar respektive ansvar och förväntningar för att undvika missförstånd och tvister under projektets genomförande.

 

bottom of page