top of page
Construction of New Modular House

Utförandeentreprenad

 

En utförandeentreprenad är en typ av entreprenadavtal där entreprenören (utföraren) åtar sig att genomföra och färdigställa ett bygg- eller anläggningsprojekt enligt de specifikationer och krav som fastställts av beställaren. I en utförandeentreprenad är entreprenören ansvarig för att utföra själva arbetet och tillhandahålla nödvändig arbetskraft, material och utrustning för att slutföra projektet.

Building Homes

Fördelar med utförandeentreprenad
 

Att välja utförandeentreprenad för ett byggprojekt kan ha flera fördelar. Här är några av de vanligaste fördelarna med utförandeentreprenad:

 1. Klar ansvarsfördelning: Genom att välja utförandeentreprenad blir det tydligt definierat vilka uppgifter entreprenören ansvarar för och vilka uppgifter beställaren ansvarar för. Entreprenören blir ansvarig för att utföra det faktiska arbetet enligt beställarens krav och specifikationer, vilket minskar risken för missförstånd och konflikter gällande ansvar och uppgifter.

 2. Flexibilitet i materialval: I en utförandeentreprenad behåller beställaren vanligtvis kontrollen över materialinköp. Det ger beställaren möjlighet att välja specifika material och leverantörer utifrån sina egna preferenser, budget och önskemål om kvalitet. Det ger också möjlighet att hantera inköp separat och potentiellt dra nytta av bättre priser och avtal.

 3. Bättre kostnadskontroll: Med utförandeentreprenad kan beställaren ha bättre kontroll över kostnaderna. Entreprenören lämnar normalt en detaljerad offert för det utförande arbete, vilket ger beställaren möjlighet att bättre förstå kostnaderna för olika arbetsområden och anpassa projektet efter sina ekonomiska möjligheter.

 4. Användning av underentreprenörer: I en utförandeentreprenad kan entreprenören anlita underentreprenörer för att utföra vissa delar av arbetet. Det kan innebära att specialiserade yrkesmän och företag används för att utföra specifika arbetsuppgifter, vilket kan leda till högre kvalitet och effektivitet på dessa områden.

 5. Tydligare kontroll över design och ändringar: Vid utförandeentreprenad har beställaren en större möjlighet att ha kontroll över designbeslut och eventuella ändringar under projektets gång. Det ger flexibilitet att anpassa och göra förändringar i design eller specifikationer under arbetets gång, vilket kan vara fördelaktigt för att möta beställarens specifika behov och önskemål.

Construction of New Modular House

Nackdelar med utförandeentreprenad

Att välja utförandeentreprenad för ett byggprojekt kan ha vissa nackdelar att överväga. Här är några potentiella nackdelar med utförandeentreprenad:

 1. Ökat administrativt ansvar: Som beställare kan du behöva hantera flera aspekter av projektet själv, inklusive inköp av material, samordning av olika entreprenörer och övervakning av arbetsutförandet. Detta kan innebära mer administrativt arbete och kräva mer tid och resurser från din sida.

 2. Större risk för samordning: I en utförandeentreprenad har beställaren ansvaret för att samordna olika entreprenörer och säkerställa att arbetet flyter smidigt. Det kan finnas en större risk för samordningsproblem och förseningar om inte alla parter är välkoordinerade eller om det uppstår konflikter mellan olika entreprenörer.

 3. Högre komplexitet: Eftersom beställaren ansvarar för att hantera flera aspekter av projektet kan det innebära en högre grad av komplexitet och kunskapskrav. Du kan behöva ha en bra förståelse för byggprocessen, specifikationer, regelverk och koordinering av olika yrkesmän för att säkerställa att arbetet utförs korrekt.

 4. Potentiellt högre risk: Utförandeentreprenader innebär att beställaren tar på sig mer ansvar och risk jämfört med totalentreprenad, där entreprenören har det övergripande ansvaret. Om något går fel eller om det uppstår problem kan beställaren behöva hantera konsekvenserna och eventuella rättsliga eller ekonomiska frågor som kan uppstå.

 5. Mindre designflexibilitet: I en utförandeentreprenad är designbeslut och ändringar i arbetets omfattning i huvudsak beställarens ansvar. Det kan innebära att det finns mindre flexibilitet när det gäller att göra ändringar under projektets gång, särskilt om det finns tidsbegränsningar eller om entreprenören har mindre inflytande över designprocessen.

Building Homes

Utförandeentreprenad enligt AB 04

En utförandeentreprenad enligt AB 04 hänvisar till en entreprenadform som reglerar utförandet av ett byggprojekt. AB 04 står för Allmänna Bestämmelser för Byggnads-, Anläggnings- och Installationentreprenader och är en standardavtalsmall som utvecklats av branschorganisationen Svensk Byggtjänst för att användas inom bygg- och anläggningssektorn i Sverige.

När ett byggprojekt genomförs som utförandeentreprenad enligt AB 04 innebär det att entreprenören, som är den som utför arbetet, tar ansvar för att genomföra arbetet enligt de tekniska specifikationer och ritningar som finns i kontraktet. Beställaren, å andra sidan, ansvarar för att tillhandahålla projekteringsunderlag och att betala för utfört arbete enligt avtalade villkor.

Några viktiga punkter som omfattas av AB 04 för utförandeentreprenader inkluderar:

 1. Projekteringsunderlag: Beställaren ska tillhandahålla entreprenören med nödvändiga handlingar och tekniska specifikationer för att utföra arbetet.

 2. Ändringar och tillägg: Om det behövs ändringar eller tillägg till projektet under arbetets gång, ska detta regleras enligt AB 04:s bestämmelser.

 3. Entreprenörens ansvar: Entreprenören är ansvarig för att utföra arbetet i enlighet med avtalet och branschpraxis.

 4. Tidplan och färdigställande: Avtalet innehåller ofta en tidsplan för projektet och specificerar när arbetet förväntas vara färdigt.

 5. Betalning: Bestämmelserna reglerar hur entreprenören ska få betalt för utfört arbete och vilka villkor som gäller för betalning.

 6. Garanti: Avtalet innehåller ofta garantier för arbetet och materialet.

 7. Tvistlösning: Om det uppstår tvister mellan parterna, innehåller AB 04 mekanismer för att lösa dessa, vanligtvis genom förhandling eller skiljeförfarande.

Det är viktigt att notera att det kan finnas variationer och anpassningar av AB 04 beroende på det specifika projektet och parternas överenskommelse. Byggprojekt är komplexa, och juridiska aspekter måste tas på allvar för att undvika problem och tvister under byggprocessen. Därför är det viktigt att alltid rådfråga juridiska experter och specialister inom bygg- och entreprenadrätt vid upprättande och genomförande av entreprenadavtal.

.

Construction of New Modular House

Utförandeentreprenad avtal

Ett utförandeentreprenadavtal är ett avtal som reglerar förhållandet mellan en entreprenör och en beställare när det gäller utförandet av ett bygg- eller anläggningsprojekt. Det är vanligt inom byggbranschen och används när beställaren vill ha ett visst arbete utfört men inte har den tekniska kompetensen eller resurserna för att genomföra arbetet själv. Istället anlitar beställaren en entreprenör, som är en specialist inom det specifika arbetsområdet, för att genomföra projektet åt dem.

Utförandeentreprenadavtalet innehåller vanligtvis följande grundläggande punkter:

 1. Parternas identitet: Avtalet bör ange både beställarens och entreprenörens namn och kontaktuppgifter.

 2. Projektbeskrivning: En detaljerad beskrivning av det arbete som ska utföras och de specifika tjänster eller produkter som ska levereras.

 3. Omfattning och tidplan: Avtalet bör tydligt fastställa den övergripande omfattningen av arbetet och den tidsram inom vilken projektet förväntas vara färdigt.

 4. Pris och betalningsvillkor: Det bör finnas en specificerad kostnad för arbetet samt information om när och hur betalningarna kommer att göras. Vanligtvis sker betalningarna i delbetalningar beroende på projektets framsteg.

 5. Ändringar och tillägg: Avtalet bör inkludera villkor för hur eventuella ändringar eller tillägg till projektet hanteras och prissätts.

 6. Kvalitetskrav: Det är viktigt att fastställa vilka kvalitetsstandarder som arbetet måste uppfylla för att undvika tvister om slutfört arbete.

 7. Ansvarsfördelning: Avtalet bör klargöra vilket ansvar som vilar på varje part för att minimera risken för missförstånd och tvister.

 8. Force majeure: Bestämmelser för hantering av oförutsedda händelser som kan påverka möjligheten att genomföra arbetet, till exempel naturkatastrofer eller strejker.

 9. Garantier: Villkor för eventuella garantier som entreprenören erbjuder på det utförda arbetet eller produkterna.

 10. Tvistlösning: En mekanism för att lösa eventuella tvister som kan uppstå under avtalstiden, vanligtvis genom förhandlingar eller medling.

 11. Avtalets giltighetstid: Avtalet bör specificera den tidsperiod det är i kraft och hur det kan sägas upp eller förlängas.

Det är viktigt att både beställaren och entreprenören noggrant granskar avtalet innan det undertecknas för att säkerställa att alla viktiga aspekter är korrekt specificerade. Vid behov bör juridisk rådgivning sökas för att säkerställa att avtalet uppfyller alla relevanta lagar och regler.

Building Homes

Skillnad mellan totalentreprenad utförandentreprenad

 

Skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad ligger i graden av ansvar och omfattning av entreprenörens uppgifter. Här är en förklaring av de två begreppen:

 1. Utförandeentreprenad: I en utförandeentreprenad är entreprenören ansvarig för att utföra och slutföra ett specifikt byggprojekt enligt beställarens krav och specifikationer. Entreprenören utför arbetet enligt överenskommen arbetsbeskrivning och ritningar, medan beställaren behåller ansvaret för att tillhandahålla de nödvändiga materialen och utrustningen. Under en utförandeentreprenad kan det vara möjligt att använda underentreprenörer för att utföra vissa delar av arbetet.

 2. Totalentreprenad: I en totalentreprenad åtar sig entreprenören att ha det övergripande ansvaret för hela byggprojektet, inklusive planering, design, byggande och färdigställande. Entreprenören tar hand om alla aspekter av projektet, inklusive att anställa och samordna underentreprenörer, hantera tillstånd och tillhandahålla material och utrustning. Under en totalentreprenad är entreprenören ansvarig för hela byggprocessen och ska uppfylla beställarens specifikationer och krav.

I en utförandeentreprenad är entreprenören mer fokuserad på att utföra det faktiska arbetet enligt beställarens anvisningar, medan i en totalentreprenad tar entreprenören på sig ett mer omfattande ansvar genom hela projektet och kan även vara involverad i planering och design. Valet mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad beror på beställarens preferenser, projektets omfattning och komplexitet samt beställarens förmåga och önskan att hantera vissa aspekter av projektet själv.

Det är viktigt att tydligt specificera entreprenadformen och dess villkor i avtalet för att undvika missförstånd och konflikter mellan parterna. Det kan vara klokt att konsultera en entreprenadrättsadvokat eller annan expert för att få rätt rådgivning och hjälp att utforma och förhandla avtalet baserat på de specifika behoven och omständigheterna för byggprojektet.

Utförandeentreprenad eller totalentreprenad? 

Det är viktigt att väga fördelar och nackdelar noggrant och överväga projektets specifika behov och krav innan man bestämmer sig för att använda utförandeentreprenad. Det kan vara klokt att rådgöra med experter inom entreprenadrätt eller andra professionella konsulter för att få en fullständig bild och ta välgrundade beslut.

Construction of New Modular House

Utförandeentreprenad vs generalentreprenad

Utförandeentreprenad och generalentreprenad är två olika typer av entreprenadavtal som används inom bygg- och anläggningsbranschen för att organisera och genomföra olika projekt. Här är deras huvudsakliga skillnader:

 1. Utförandeentreprenad: Utförandeentreprenad, ibland kallad totalentreprenad eller totalansvar, är när byggherren anlitar en entreprenör för att genomföra ett projekt från början till slut. Inom detta avtalsformat har entreprenören ansvar för att utföra alla arbeten som krävs för att slutföra projektet enligt byggherrens specifikationer och önskemål.

Huvudkännetecken för utförandeentreprenad:

 • Entreprenören ansvarar för att hantera alla aspekter av projektet, inklusive arbetskraft, materialinköp, underleverantörer, planering och genomförande.

 • Byggherren specificerar de krav och specifikationer som projektet ska uppfylla.

 • Entreprenören ansvarar för att uppnå dessa krav inom överenskommen tid och budget.

 • Eventuella risker och förändringar som uppstår under projektets gång bärs vanligtvis av entreprenören.

 1. Generalentreprenad: Generalentreprenad är när byggherren delar upp projektet i olika delar och anlitar separata entreprenörer (underentreprenörer) för att utföra varje del. I detta avtalsformat har byggherren en mer aktiv roll i projektets genomförande och samordnar arbetet mellan olika entreprenörer.

Huvudkännetecken för generalentreprenad:

 • Byggherren ansvarar för projektets övergripande planering, administration och samordning mellan de olika entreprenörerna.

 • Byggherren anlitar separata entreprenörer för olika arbetspaket, t.ex. en för grundarbeten, en för elinstallationer och en för målningsarbeten.

 • Varje entreprenör är ansvarig för att utföra sitt arbetspaket enligt de krav och specifikationer som fastställts av byggherren.

 • Byggherren bär ofta en större del av riskerna och ansvaret för att samordna arbetet mellan olika entreprenörer.

I korthet kan man säga att utförandeentreprenad ger entreprenören ett större ansvar och kontroll över hela projektet, medan generalentreprenad innebär att byggherren har en mer aktiv roll i att samordna och hantera olika entreprenörer. Vilken entreprenadsform som väljs beror på projektets storlek, komplexitet, budget och byggherrens preferenser och erfarenhet inom projektledning.

Construction of New Modular House

Utförandentreprenad i samverkan

Utförandeentreprenad i samverkan, även kallad partnering, är en samarbetsmodell inom bygg- och anläggningsbranschen. Det är en metod där beställaren och entreprenören samarbetar nära och öppet för att gemensamt uppnå ett gemensamt mål med projektet. Syftet är att främja samarbete, öka produktiviteten och minska konflikter mellan parterna.

I en utförandeentreprenad i samverkan överlåter beställaren ett större ansvar till entreprenören än vad som är vanligt i traditionella entreprenadformer. Entreprenören involveras tidigt i planeringsprocessen, och båda parter bidrar med sin expertis och erfarenhet för att hitta de bästa lösningarna. Genom öppen kommunikation och gemensamma mål kan man minska risken för fel och förseningar samt förbättra projektets resultat och kvalitet.

För att lyckas med en utförandeentreprenad i samverkan är det viktigt med tillit, transparens och en vilja att dela på både framgångar och utmaningar. Kontraktet och avtalen mellan parterna utformas ofta för att främja samarbetet och minimera incitament till tvister.

Det är värt att nämna att samverkansmodeller som partnering inte är lämpliga för alla projekt eller för alla organisationer. De fungerar bäst när det finns en vilja från både beställaren och entreprenören att arbeta tillsammans och när projektets komplexitet och osäkerhet kräver en flexibel och samarbetsinriktad ansats.

Building Homes

Utförandeentreprenad utan mängder

En "utförandeentreprenad utan mängder" refererar till en typ av entreprenadavtal inom bygg- och anläggningsbranschen där det inte finns några exakta mängder specificerade för de olika arbetsmomenten eller materialen i projektet. Vanligtvis när ett entreprenadavtal upprättas, inkluderas vanligtvis en detaljerad beskrivning av arbetets omfattning och de material som ska användas, inklusive kvantiteter och kvalitet. Denna information är viktig för att bestämma kostnaderna och för att förhindra tvister om avtalsvillkoren senare.

I fallet med en "utförandeentreprenad utan mängder" kanske inte dessa detaljer finns tillgängliga vid tidpunkten för avtalets ingående. Anledningen till att man kan välja detta tillvägagångssätt kan vara att projektet är komplexare eller mindre förutsägbart, och det är svårt att fastställa exakta kvantiteter på förhand. Det kan också vara så att beställaren inte har en färdig och detaljerad projektspecifikation vid tidpunkten för att upprätta avtalet.

Istället för att ange specifika kvantiteter i avtalet, kan parterna komma överens om att fastställa priser för arbetskostnader och material baserat på enhetspriser, rumspriser eller andra liknande metoder. Dessa metoder gör det möjligt att beräkna kostnaderna i realtid när arbetet utförs eller när material köps in, baserat på faktiska förbrukningsnivåer.

Fördelen med en "utförandeentreprenad utan mängder" är att den ger mer flexibilitet och anpassningsbarhet under projektets gång. Å andra sidan kan det också öka risken för tvister eller oklarheter om betalningarna och arbetsomfattningen inte är ordentligt specificerade från början.

Det är viktigt att notera att entreprenadavtal bör upprättas noggrant och med juridiskt stöd för att säkerställa att båda parter är överens om villkoren och för att minimera risken för framtida problem. Om du är inblandad i ett projekt med en "utförandeentreprenad utan mängder," rekommenderas det att du konsulterar en juridisk expert eller en erfaren entreprenadrådgivare för att få råd och säkerställa att avtalet är tydligt och rättvist för alla parter.

bottom of page