top of page
Image by Jukka Heinovirta

Arrende

Ett arrende är förenklat ett avtal avseende upplåtelse av mark och byggnad. Den som upplåter kallas för jordägare och den som hyr kallas för arrendator. Det finns fyra typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.  

 

Jordbruksarrende är när jord upplåts för brukande, till exempel skogsbruk

 

Ett bostadsarrende är mark där det ingår bostadshus eller rätt att bygga sådant, vilket är en vanlig upplåtelseform för till exempel fritidshus.

 

Anläggningsarrende är ett arrende där arrendatorn har rätt att ha en egen byggnad för förvärvsverksamhet på det arrenderade fastighetsområdet.

 

En upplåtelse av mark räknas som ett lägenhetsarrende då den inte uppfyller förutsättningarna för att vara ett bostads-, jordbruks- eller anläggningsarrende. Det kan till exempel röra sig om en båtplats eller kolonilott.

 

Det finns olika regler beroende på vilken typ av arrendeförhållande som föreligger. Ibland kan även gränsdragningssvårigheter föreligga i fråga om vilket arrendeförhållande som avsetts med en upplåtelse. Vilken typ av arrende det är fråga om är avgörande för vilka regler som blir tillämpliga, vilket i sin tur avgör hur ett arrendeavtal lämpligen bör utformas.

 

Inte sällan uppkommer tvister i fråga om uppsägning av arrendeavtal, ersättningsrätt, avtalstolkning och hyreshöjning (villkorsändring). Hyres- och arrendenämnden kan vid tvister medla mellan parterna och fatta beslut när parterna inte kommer överens.

 

Comrin Advokatbyrå har goda insikter inom arrenderätt och biträder vid avtalsskrivning och arrenderättsliga tvister.

bottom of page