top of page
Renovations

Vilka ersättningsformer finns det?

Det finns flera olika former av ersättning inom bygg- och entreprenadsektorn. När du är beställare av en entreprenad, är det bra att det framgår av avtalet mellan dig och din anlitade entreprenör hur betalning ska ske. Här är några vanliga ersättningsformer:

Fast pris: Entreprenören och beställaren kommer överens om ett fast pris för hela projektet. Detta innebär att entreprenören bär risken för eventuella överskridanden av kostnader. 

Enhetspris: Ersättningen baseras på enhetspriser för varje enhet av arbete eller material. Detta används ofta när omfattningen av arbetet är svår att förutsäga. 

Kostnadsplus: Entreprenören får ersättning för sina faktiska kostnader, såsom arbetskraft och material, plus en på förhand överenskommen vinstmarginal. Detta kan vara öppet (alla kostnader avslöjas) eller fast (en fast procentsats läggs till kostnaderna).

Incitamentsbaserad ersättning: Detta inkluderar incitament för entreprenören att utföra arbetet effektivt och inom budget. Bonusar eller påföljder kan vara kopplade till att uppnå specifika mål.

Design-och-bygg: Entreprenören ansvarar både för design och konstruktion. Ersättningen kan vara baserad på fast pris eller kostnadsplus, beroende på kontraktet. 

Byggemenskap: Två eller flera företag bildar en byggemenskap för att genomföra ett projekt tillsammans. Ersättningen fördelas enligt de villkor som fastställs i gemenskapens avtal.

Alliansavtal: Alla parter, inklusive beställaren och entreprenörerna, bildar en allians och delar på risker och belöningar.

Sammanfattningsvis så har varje ersättningsform sina för- och nackdelar, och valet beror ofta på projektets specifika krav, risktolerans och parternas preferenser.

 

bottom of page