top of page
Renovations

Vilka är ersättningsformerna i AB 04?

I AB04, som är en svensk standard för allmänna bestämmelser för byggnadsentreprenader, finns två huvudsakliga ersättningsformer:

 

  • Fast pris: I denna ersättningsform kommer entreprenörer och beställaren överens om ett fast pris för hela entreprenaden. Det innebär att entreprenören bär risken för eventuella överskridanden av kostnader.

  • Kostnadsförändring: Denna ersättningsform används när omständigheterna förändras under projektets gång och därmed påverkar kostnaderna. Entreprenören får ersättning för faktiska merkostnader som uppstår till följd av dessa förändringar. 

Dessa två ersättningsformer ger en viss flexibilitet och täcker olika scenarier som kan uppstå under ett byggprojekt. Det är viktigt att notera att AB04 är en standard för allmänna bestämmelser och att det fortfarande krävs att parterna i entreprenadavtalet specificerar och anpassar detaljerna kring ersättningen baserat på projektets unika krav och omständigheter. 

 

bottom of page