top of page
Renovations

Hur går en entreprenadbesiktning till?

Entreprenadbesiktning är en process där det genomförs en granskning av det färdiga byggprojektet för att bedöma om arbetet har utförts enligt kontraktets villkor och specifikationer. Nedan framställs en översikt över hur en entreprenadbesiktning vanligtvis genomförs:

  1. Ofta genomförs en förbesiktning för att identifiera eventuella frågor som kan behöva åtgärdas innan den slutgiltiga besiktningen.

  2. Beställaren eller den part som ansvarar för besiktningen ger entreprenören ett meddelande om tid och plats för besiktningen. 

  3. Ett besiktningsteam sammankallas, vanligtvis bestående av representanter från beställaren, entreprenören och en oberoende besiktningsman. Den oberoende besiktningsmannen kan vara en teknisk expert som inte direkt är involverad i byggprocessen. 

  4. Besiktningsteamet går igenom relevant dokumentation, inklusive ritningar, specifikationer, protokoll från tidigare möten, och andra kontraktsrelaterade handlingar. 

  5. Besiktningsteamet inspekterar fysiskt byggnaden eller anläggningen. De kontrollerar att arbetet utförts enligt ritningar och specifikationer.

  6. Observationer och resultat från besiktningen dokumenteras noggrant. Detta inkluderar eventuella fel, brister eller andra frågor som upptäcks under besiktningen.

  7. Besiktningsteamet håller ett möte för att diskutera resultaten av besiktningen. Eventuella frågor eller avvikelser identifieras och diskuteras med entreprenören.

  8. Ett besiktningsprotokoll upprättas, vilket är en formell rapport som sammanfattar resultatet av besiktningen. Protokollet innehåller vanligtvis en lista över eventuella fel eller brister som behöver åtgärdas. 

  9. Entreprenören får en rimlig tid att åtgärda eventuella fel eller brister som identifierats. 

  10. En slutbesiktning kan genomföras för att säkerställa att alla åtgärder har genomförts.

Besiktningen är en viktig del av entreprenadprocessen och syftar till att säkerställa att det färdiga arbetet uppfyller kontraktets utformning samt kvalitetsstandarder. 

 

bottom of page