top of page
Renovations

Hur går en entreprenadbesiktning till?

Entreprenadbesiktning är en process där det genomförs en granskning av det färdiga byggprojektet för att bedöma om arbetet har utförts enligt kontraktets villkor och specifikationer. Det finns olika besiktningar beroende på vilket stadie entreprenaden befinner sig i.  Några exempel på besiktningar är:

  • Slutbesiktning

  • Garantibesiktning

  • Efterbesiktning

  • Överbesiktning

  • Förbesiktning

En slutbesiktning ska, om parterna inte avtalat om annat, genomföras vid kontraktstidens utgång.​ Slutbesiktningen är en viktig del av entreprenadprocessen och syftar till att säkerställa att det färdiga arbetet uppfyller kontraktets utformning samt kvalitetsstandarder.  Besiktningen ska verkställas av en besiktningsman, vanligtvis är det beställaren som utser besiktningsmannen.  Besiktningsmannen ska i sin tur utfärda ett besiktningsutlåtande, där ska det framgå huruvida entreprenaden uppfyller kontraktets specifikationer. Eventuella fel som upptäcks vid besiktningen ska noteras av besiktningsmannen i utlåtandet. 

 

bottom of page