top of page
Renovations

Vem ansvarar för samordning enligt AB 04?

Enligt AB 04, som är ett standardavtal för byggentreprenader i Sverige, är det beställarens ansvar att samordna entreprenaden, detta framgår av 4 kap 10§ i AB 04. Bestämmelsen betyder att det är beställarens ansvar att se till att de olika entreprenörerna och arbetsmomenten samordnas på ett sätt som säkerställer en smidig och effektiv byggprocess. Samordningen kan inkludera:

  1. Tidsplanering: Koordinering av olika arbetsmoment och faser för att säkerställa att processen utförs inom överenskomna tidsramar. 

  2. Säkerhet och arbetsmiljö: Säkerhetsaspekterna av arbetsmomenten måste samordnas för att minimera risker och så att gällande säkerhetsregler och lagar efterföljs.

  3. Materialhantering: Effektiv planering och hantering av materialflöden för att säkerställa att rätt material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt. 

  4. Kommunikation: Etablera tydlig och effektiv kommunikation mellan beställaren, entreprenörerna och andra berörda parter för att snabbt lösa eventuella problem eller utmaningar som uppstår. 

 

bottom of page