top of page
Image by Valeria Fursa

Lantmäterifrågor

Servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

 

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på ett specifikt sätt. Det kan till exempel vara fråga om rätt att ta väg över annans mark, anlägga avloppsanläggning, dra vattenledningar med mera.

 

Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, medan ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Ett officialservitut kan endast upplåtas om det är av väsentlig betydelse.

 

En gemensamhetsanläggning kan bildas när flera fastigheter behöver använda en anläggning gemensamt. Anläggningen måste vara av stadigvarande betydelse för fastigheterna. Genom en gemensamhetsanläggning regleras skötsel och fördelning av kostnader mellan fastigheterna. 

Ledningsrätt är en rätt för någon annan än fastighetsägaren att dra ledningar över fastigheten. Det kan vara ledningar för el- eller vatten, fjärrvärme, gas eller anläggningar för telefonmaster. En sådan rättighet tillkommer genom myndighetsbeslut av Lantmäteriet som skrivs in i fastighetsregistret.

 

Comrin Advokatbyrå biträder klienter med upprättande och tolkning av avtal om servitut samt vid bildande av gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter eller servitut. Vi biträder även vid överklagande av sådana myndighetsbeslut.

 

Avstyckning, klyvning, fastighetsreglering

 

Om en fastighet ägs av flera personer finns möjlighet att ansöka om klyvning, vilket innebär att fastigheten delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet, samtidigt som den ursprungliga fastigheten upphör.

 

Avstyckning är när en bit mark skiljs från en fastighet för och bildar en ny fastighet. Detta sker ofta i samband med att någon har köpt mark för att bygga ett bostadshus.

 

Vid bildande av en ny fastighet krävs bland annat att fastigheten som ska bildas är lämplig för det avsedda ändamålet.

 

Fastighetsreglering innebär att man överför mark eller byggnad från en fastighet till en annan. Även samfälligheter och servitut kan ändras, bildas eller tas bort genom fastighetsreglering.

 

Comrin Advokatbyrå bistår klienter med utredning om möjligheter till avstyckning, klyvning eller fastighetsreglering samt biträder vid lantmäteriprocesser och överklaganden av beslut om detsamma.  

 

Expropriation 

Expropriation är ett rättsligt förfarande där ägaren av en fastighet mot ekonomisk ersättning tvingas avstå sin äganderätt, eller tåla inskränkning i form av servitut- eller nyttjanderätt, till förmån för angelägna allmänna ändamål. Ett sådant allmänt ändamål kan vara för bland annat sjukhus, flygplatser eller andra anläggningar av stor betydelse.

Ersättning

 

En markägare har alltid rätt till ersättning för markintrång enligt svensk rätt. Reglerna om hur ersättningen ska beräknas är inte okomplicerade. Comrin Advokatbyrå hjälper att utreda att du får maximal ersättning.

bottom of page