top of page
Law

Skadestånd

Ett skadestånd är en ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat.

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mäng olika orsaker, till exempel avtalsbrott eller försumlighet. Rätten till skadestånd regleras i flera lagar bland annat skadeståndslagen, avtalslagen, köplagen och konsumentköplagen. Skadeståndsansvar kan också regleras i avtal mellan parterna.

Comrin advokatbyrå biträder klienter i mål om skadestånd som direkt eller indirekt har med fastighetsrätt att göra. Det kan till exempel röra sig skadestånd till följd av felaktiga kommunala beslut från byggnadsnämnd, så kallade fel eller försummelse i myndighetsutövning. Vi biträder även klienter som till lidit skada till följd av avtalsbrott, fel i vara eller tjänst.

bottom of page