top of page
Renovations

När är en entreprenad avlämnad?

Avlämnandet av en entreprenad sker vanligtvis när entreprenören anser att arbetet är  färdigt i enlighet med avtalet och att beställaren accepterar detta som korrekt. Anslutningsprocessen kan variera beroende på avtalet mellan parterna och lokala bestämmelser, men några vanliga faktorer som indikerar att en entreprenad kan vara redo för avlämning inkluderar:

  • Färdigställande av arbete: Allt arbete som överenskommits i kontraktet och i projektets specifikationer har slutförts enligt avtalet. 

  • Inspektion och godkännande: En inspektion av arbetet har genomförts, och beställaren har godkänt att arbetet uppfyller de specificerande kraven och kvalitetsstandarderna. 

  • Tester: Eventuella nödvändiga tester av system eller komponenter har slutförts och godkänts.

  • Dokumentation: Alla nödvändiga dokument, inklusive ritningar, garantier, manualer och andra relevanta handlingar, har överlämnats till beställaren. 

  • Acceptans och överenskommelse: Beställaren och entreprenören är överens om att arbetet är slutfört i enlighet med avtalet, och  det finns ingen öppenstående fråga eller tvist som påverkar avlämnandet. 

Det är viktigt att notera att det specifika förfarandet för avlämning kan variera beroende på avtal och lokal praxis. Ibland kan det finnas en formell process som definieras i entreprenadavtalet, medan i andra fall kan det vara mer informellt. En tydlig och förståelig avtalstext är viktig för att undvika missförstånd och tvister vid avlämnande av en entreprenad. Avlämning markerar slutet på entreprenaden och övergången till nästa fas av projektet, vilket kan inkludera garantiperioder eller andra efterarbetsåtgärder beroende på avtalet och överenskommelserna.

 

bottom of page