top of page
Renovations

Vilka regler tillämpas vid en entreprenad?

Vid en entreprenad tillämpas olika regler och bestämmelser för att reglera förhållandet mellan beställaren och entreprenören samt hur projektet ska genomföras. Dessa regler varierar beroende på entreprenadform och avtalsvillkor. Här är några exempel på regler som vanligtvis gäller:

Entreprenadavtal: Detta huvuddokument fastställer arbetsomfattning, pris, tid, kvalitetskrav och riskfördelning.

Standardavtal: Exempel inkluderar AB 04, ABT 06 och ABS 18, som ger generella bestämmelser och klausuler för entreprenader.

Lokala byggregler och lagstiftning: Byggregler, brand- och säkerhetsföreskrifter samt miljöregler kan variera beroende på plats och projekt.

Allmänna bestämmelser: Dessa standardiserade regler inkluderas ofta i avtal och täcker ändringar i arbetsomfattningen, besiktning, betalning och tvistlösning.

Kontraktsdokument: Detta omfattar ritningar, specifikationer, arbetsbeskrivningar och tilläggsavtal som parterna har undertecknat.

Yrkesetiska normer: Byggbranschen har normer och standarder för yrkesetik som måste följas under projektet.

Överenskomna praxis: Branschstandarder och praxis styr ibland hur specifika uppgifter eller situationer hanteras.

Försäkringar och garantier: Bestämmelser om ansvar och ersättning vid skador eller fel under projektet.

Viktigt är att notera att reglerna varierar beroende på faktorer som entreprenadform, plats och juridisk kontext.

 

bottom of page