top of page
Construction of New Modular House

Småhusentreprenad definition

Småhusentreprenad avser entreprenader inom byggbranschen som rör byggande, renovering eller tilläggsbyggnation av småhus. Begreppet "småhus" syftar på enkla, fristående bostadshus, vanligtvis avsedda för en familj, och inkluderar exempelvis villor, radhus, parhus och fritidshus.

Vid en småhusentreprenad ingår ett entreprenadsamarbete mellan en entreprenör och en beställare (vanligtvis en husägare eller fastighetsägare) för att genomföra ett specifikt byggprojekt inom småhussektorn. Entreprenören tar på sig att utföra byggnations-, renoverings- eller tilläggsbyggnationsarbeten i enlighet med överenskomna villkor, tidsramar och specificerade krav.

Småhusentreprenader kan variera i omfattning och komplexitet beroende på projektets art och beställarens behov. Arbetet kan involvera olika moment, såsom grundläggning, snickeri, VVS, elinstallationer, målning, takarbeten och liknande. Entreprenaden kan omfatta allt från mindre reparationer och ombyggnader till nybyggnation av småhus.

Building Homes

Småhusentreprenad ABS 18

"ABS 18" är en förkortning för "Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader" och är en standardiserad avtalsmall som fastställer villkoren för entreprenader inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen i Sverige. Denna standardiserade mall har tagits fram av Sveriges Byggindustrier (BI) och används för att reglera avtalsförhållandet mellan entreprenörer och beställare när det gäller småhusbyggande, renovering eller tilläggsbyggnation.

ABS 18 innehåller allmänna bestämmelser som specificerar rättigheter och skyldigheter för både entreprenören och beställaren. Detta inkluderar ansvarsfördelning, betalningsvillkor, ändringar i arbetet, tidsramar, garantier och tvistelösning, bland annat.

Genom att använda en standardiserad avtalsmall som ABS 18 underlättas kommunikationen och förståelsen mellan entreprenören och beställaren. Den ger ett gemensamt ramverk för avtalet och hjälper till att minska risken för missförstånd och tvister.

Construction of New Modular House

Småhusentreprenad konsumenttjänstlagen

När en småhusentreprenad ingås mellan en entreprenör och en privatperson, räknas beställaren som konsument enligt konsumenttjänstlagen. Detta innebär att beställaren som konsument har särskilda rättigheter och skyldigheter enligt lagen för att skydda dem i entreprenadprocessen.

Några av de viktigaste aspekterna av konsumenttjänstlagen i samband med småhusentreprenader inkluderar:

 1. Informationsplikt: Entreprenören har en skyldighet att ge konsumenten korrekt och tillräcklig information om entreprenaden, inklusive pris, omfattning av arbetet, tidplan och andra relevanta villkor.

 2. Ångerrätt: Konsumenten har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts, om entreprenaden inte påbörjats eller avslutats inom detta tidsintervall.

 3. Pris och kostnader: Entreprenören är skyldig att ange det totala priset för entreprenaden och informera om eventuella tilläggskostnader innan avtalet ingås.

 4. Garanti och reklamationsrätt: Konsumenten har rätt till garanti för utfört arbete och material. Om fel eller brister uppstår i arbetet har konsumenten rätt att reklamera och kräva att entreprenören rättar till dessa problem.

 5. Leverans och tidsramar: Entreprenören är skyldig att hålla sig till överenskomna tidsramar för entreprenaden och informera konsumenten om eventuella förändringar som påverkar tidplanen.

Konsumenttjänstlagen är avsedd att skydda konsumenter mot oseriösa eller felaktiga ageranden från näringsidkare och att säkerställa att konsumenten får en rimlig nivå av rättssäkerhet och service i samband med tjänster som köps av näringsidkare. Vid småhusentreprenader bör beställaren som konsument vara medveten om sina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen och se till att ha ett tydligt och välformulerat avtal för att skydda sina intressen.

Building Homes

Kontrakt småhusentreprenad

Ett kontrakt för småhusentreprenad är ett juridiskt bindande avtal mellan entreprenören och beställaren av en småhusbyggnation, renovering eller tilläggsbyggnation. Kontraktet definierar villkoren för entreprenaden och reglerar ansvar, arbetsomfattning, betalningsvillkor, tidsramar, garantier och andra viktiga aspekter av entreprenaden.

Ett välutformat kontrakt för småhusentreprenad är avgörande för att säkerställa en smidig och framgångsrik genomförande av projektet samt för att skydda både entreprenören och beställaren. Här är några viktiga punkter som bör ingå i ett kontrakt för småhusentreprenad:

 1. Parternas identitet: Namn, adress och kontaktuppgifter för både entreprenören och beställaren bör anges tydligt.

 2. Arbetets omfattning: En detaljerad beskrivning av det arbete som ska utföras, inklusive alla arbetsmoment och specifikationer, bör inkluderas.

 3. Tidsramar: Specifikation av startdatum och förväntad färdigställningstidpunkt för entreprenaden.

 4. Betalningsvillkor: Angivelse av pris och betalningsvillkor, såsom tidpunkter för delbetalningar och slutbetalning.

 5. Ändringar och tillägg: Bestämmelser för hur ändringar i arbetsomfattningen hanteras, inklusive eventuella tilläggskostnader.

 6. Garantier: Vilka garantier som entreprenören tillhandahåller för utfört arbete och material.

 7. Reklamationsrätt: Hur reklamationer av fel och brister hanteras och vilka tidsfrister som gäller för att reklamera.

 8. Avtalad tvistelösning: Hur eventuella tvister mellan parterna ska lösas, exempelvis genom skiljedom eller domstolsförhandling.

Det är viktigt att både entreprenören och beställaren noggrant granskar och förstår alla villkor och bestämmelser i kontraktet innan de undertecknar det. Om det finns osäkerheter eller frågetecken bör dessa diskuteras och klargöras innan avtalet undertecknas.

Ett skriftligt kontrakt ger en tydlig och formell överenskommelse mellan parterna och minskar risken för missförstånd och tvister längs vägen. Eftersom småhusentreprenader ofta innefattar betydande investeringar för beställaren och arbete för entreprenören, är det viktigt att ha en välutformad och tydlig kontraktsdokumentation för att skydda båda parters intressen och för att främja ett framgångsrikt projektutförande.

Construction of New Modular House

Garanti småhusentreprenad

Inom småhusentreprenad är garantier viktiga för att säkerställa att kunden (beställaren) får det förväntade resultatet och kvaliteten på arbetet som utförs av entreprenören. Garantier ger beställaren en trygghet i att eventuella fel eller brister som upptäcks efter färdigställandet kommer att åtgärdas av entreprenören utan extra kostnad under en viss tidsperiod.

Garantier inom småhusentreprenad kan omfatta olika områden, och villkoren kan variera beroende på avtalet och det utförda arbetets art. Här är några exempel på vanliga garantier inom småhusentreprenad:

 1. Arbets- och materialgaranti: Detta innebär att entreprenören garanterar att det utförda arbetet och de använda materialen är av god kvalitet och uppfyller avtalets specifikationer. Om det uppstår fel eller brister på grund av dåligt utfört arbete eller felaktiga material inom garantiperioden, är entreprenören ansvarig för att åtgärda dessa utan extra kostnad för beställaren.

 2. Byggteknisk garanti: Denna typ av garanti täcker vanligtvis strukturella komponenter i småhuset, såsom tak, fasader, grundläggning och liknande. Om det uppstår problem eller skador på dessa delar inom garantiperioden på grund av felaktig konstruktion eller utförande, är entreprenören skyldig att åtgärda problemen.

 3. Funktionsgaranti: Funktionsgarantin innebär att entreprenören garanterar att de installerade systemen och komponenterna fungerar som de är avsedda. Om det uppstår problem med VVS-system, elektriska installationer, ventilation eller andra funktioner som inte uppfyller förväntningarna inom garantiperioden, är entreprenören ansvarig för att åtgärda dessa problem.

Det är viktigt att notera att garantiperioden vanligtvis sträcker sig över en viss tidsperiod efter att entreprenaden har slutförts, vanligtvis ett par år. Garantierna kan vara ett viktigt incitament för att säkerställa att entreprenören utför arbetet med hög kvalitet och ger beställaren en viss trygghet i att eventuella problem kommer att tas om hand utan extra kostnad.

Det är klokt att noggrant granska garantivillkoren och försäkra sig om att de är tydligt definierade i kontraktet innan småhusentreprenaden påbörjas.

Building Homes

Vite småhusentreprenad

Vite inom småhusentreprenad är en form av påföljd som kan förekomma i entreprenadavtal om entreprenören inte uppfyller sina åtaganden eller inte levererar enligt avtalet. Vite används för att påskynda entreprenörens prestationer och för att ge beställaren en möjlighet att få kompensation om entreprenören inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet.

När ett vite införs i entreprenadavtalet innebär det att entreprenören förbinder sig att betala en viss summa pengar för varje dag eller för varje period av försening, om entreprenaden inte slutförs i tid. Vite kan också användas för att säkerställa att entreprenören uppfyller specifika krav eller prestandanivåer i avtalet.

Vite kan vara ett kraftfullt incitament för entreprenören att hålla tidplanen och fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Å andra sidan måste det säkerställas att vitesbeloppet är rimligt och proportionellt mot förseningens omfattning och entreprenadens värde för att undvika eventuella överdrivna krav.

Det är viktigt att påpeka att användningen av vite och dess villkor måste specificeras tydligt i entreprenadavtalet. Både entreprenören och beställaren bör vara medvetna om och eniga om vitevillkoren innan avtalet undertecknas. Dessutom bör vitesvillkoren överensstämma med tillämpliga lagar och regler inom det geografiska området där entreprenaden äger rum.

I händelse av en försening eller bristande uppfyllandet av avtalet, måste den part som har rätt att begära vite noga dokumentera de relevanta händelserna och begära vite i enlighet med avtalet. Om en tvist uppstår i samband med vite, kan det vara fördelaktigt att söka råd från en juridisk expert eller en advokat som är kunnig inom entreprenadrätt och byggjuridik.

Construction of New Modular House

Småhusentreprenad garage

Småhusentreprenad av ett garage innebär att en entreprenör tar på sig uppdraget att bygga, renovera eller tilläggsbygga ett garage åt en privatperson (beställaren). Garaget är vanligtvis en fristående byggnad som är avsett att användas för att parkera bilar eller förvaring av fordon och andra tillhörande föremål.

Småhusentreprenaden för ett garage kan inkludera olika arbetsmoment, beroende på projektets omfattning och beställarens önskemål. Här är några exempel på arbetsmoment som kan ingå i en sådan entreprenad:

 1. Markarbeten: Grävning och markförberedelser för att lägga grunden för garaget.

 2. Grundläggning: Uppbyggnad av grunden där garaget kommer att stå.

 3. Snickeri: Uppförande av väggar, tak, dörrar, fönster och andra träkonstruktioner.

 4. Takarbeten: Montering av takmaterial för att ge garaget ett vattentätt tak.

 5. Målningsarbeten: Målning av in- och utsidan av garaget.

 6. Elinstallationer: Installation av elektriska system och belysning.

 7. Bygglov och tillstånd: Eventuell hantering av bygglovsprocessen, om det krävs tillstånd för att bygga garaget.

 8. Avtal och garantier: Upprättande av avtal mellan entreprenören och beställaren samt inkludering av eventuella garantier för arbete och material.

Som med alla småhusentreprenader är det viktigt att ha ett tydligt avtal som definierar arbetsomfattningen, tidsramar, betalningsvillkor och garantier för garaget. Beställaren bör tydligt kommunicera sina önskemål och krav till entreprenören för att säkerställa att de får det resultat de förväntar sig.

Eftersom småhusentreprenader vanligtvis involverar betydande investeringar för beställaren, är det viktigt att välja en pålitlig och kvalificerad entreprenör för att genomföra byggprojektet på ett professionellt och säkert sätt.

Building Homes

Konsumentköplagen småhusentreprenad

Konsumentköplagen är en svensk lag som reglerar avtal om konsumentköp, det vill säga när en konsument köper en vara av en näringsidkare. Denna lag gäller normalt för köp av varor,  den har ingen direkt tillämpning på småhusentreprenader eftersom entreprenader främst handlar om tjänster och inte varor.

För småhusentreprenader är det istället andra lagar och avtalsvillkor som är relevanta, såsom:

 1. Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 18: Detta är en standardiserad avtalsmall som reglerar villkoren för småhusentreprenader i Sverige. Den används för att reglera avtalsförhållandet mellan entreprenören och beställaren vid byggande, renovering eller tilläggsbyggnation av småhus.

 2. Konsumenttjänstlagen: Denna lag gäller när en näringsidkare tillhandahåller tjänster åt en konsument, inklusive småhusentreprenader. Konsumenttjänstlagen innehåller bestämmelser om bland annat informationsskyldighet, ångerrätt, pris och betalning, garantier och reklamationsrätt för konsumenten.

 3. Avtalslagen: Avtalslagen reglerar upprättandet och tolkningen av avtal mellan parter, inklusive småhusentreprenader.

Det är viktigt att vara medveten om de rättsliga aspekterna som styr småhusentreprenader och att upprätta välformulerade avtal som tar hänsyn till beställarens och entreprenörens intressen. Om det uppstår tvister eller problem i samband med en småhusentreprenad, kan det vara fördelaktigt att söka råd från en juridisk expert eller en advokat som är kunnig inom entreprenadrätt och byggjuridik.

bottom of page