top of page
Construction of New Modular House

Totalentreprenad betyder
 

Totalentreprenad är ett begrepp inom bygg- och anläggningsbranschen. Det innebär att en entreprenör (totalentreprenören) tar på sig hela ansvaret för ett byggprojekt från början till slut. Det inkluderar oftast alla faser av projektet, inklusive planering, projektering, upphandling, byggande och färdigställande.

En totalentreprenör kan ta hand om alla aspekter av byggprojektet själv eller anlita underentreprenörer för specifika delar av arbetet, som VVS, el, målning och liknande. Totalentreprenören fungerar då som en samordnare för att säkerställa att alla delar av projektet sammanfogas och utförs på ett samstämmigt sätt.

 

Detta koncept ger kunden en enda kontaktperson och ansvarig för hela projektet, vilket kan minska komplexiteten och risken för missförstånd eller konflikter mellan olika entreprenörer. Totalentreprenad används ofta vid större byggprojekt, komplexa infrastrukturarbeten eller projekt där det är viktigt med en hög grad av samordning och övervakning.

Building Homes

Totalentreprenad

Här är några viktiga punkter om totalentreprenad:

 1. Ansvar för hela projektet: Vid totalentreprenad har entreprenören ansvaret för samtliga faser av byggprojektet, inklusive planering, projektering, upphandling, byggande och färdigställande.

 2. Samordning av underentreprenörer: Totalentreprenören kan anlita underentreprenörer för olika delar av projektet, såsom elinstallationer, VVS-arbeten, målning, etc. Totalentreprenören har då ansvaret för att samordna och övervaka deras arbete.

 3. Fast pris eller löpande räkning: Vid totalentreprenad kan prissättningen vara antingen som ett fast pris för hela projektet eller en löpande räkning baserad på faktiska kostnader och eventuella påslag.

 4. Tidsram och slutdatum: Ett viktigt inslag i totalentreprenad är att det finns en överenskommen tidsram för projektet och ett slutdatum då projektet ska vara färdigt.

 5. Ansvar för kvalitet: Totalentreprenören är ansvarig för att arbetet utförs i enlighet med de avtalade specifikationerna och att den överenskomna kvaliteten uppnås.

 6. Bygglov och tillstånd: Totalentreprenören ansvarar ofta för att skaffa nödvändiga tillstånd och bygglov för projektet.

Totalentreprenad är ett populärt alternativ för byggprojekt eftersom det ger kunden ett mer omfattande och bekymmersfritt utförande då alla delar av projektet är samordnade under en enda entreprenör. Detta minskar risken för kommunikationsproblem och konflikter mellan olika entreprenörer.

 

Notera att bygg- och entreprenadbranschen kan ha specifika lagar och bestämmelser som kan variera beroende på land eller region. Det är alltid viktigt att säkerställa att man förstår och följer lokal lagstiftning och regler vid genomförande av byggprojekt.

Construction of New Modular House

Totalentreprenad ABT 06

ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) är en standardiserad avtalsform som används i Sverige vid totalentreprenader inom bygg- och anläggningsbranschen. Den utges av Sveriges Byggindustrier (BI) och Teknikföretagen (tidigare Teknikarbetsgivarna).

ABT 06 reglerar villkoren för totalentreprenaden och specificerar de rättigheter och skyldigheter som gäller mellan beställaren (beställarföretaget) och entreprenören (utförarföretaget). Avtalet är uppdelat i olika delar, vilka är:

 1. Del A: Allmänna bestämmelser för totalentreprenader - Denna del innehåller generella bestämmelser som gäller för hela avtalet.

 2. Del B: Särskilda bestämmelser för totalentreprenader - Här kan parterna lägga till specifika villkor som är relevanta för det aktuella projektet.

 

ABT 06 fokuserar på att reglera avtalsvillkoren för totalentreprenaden, inklusive ansvar, utförande, prisbildning, tidsplan, ändringar i avtalet, garantier och tvistelösning.

Det är viktigt att notera att ABT 06 är en standardavtalsform som kan anpassas eller kompletteras med tilläggsavtal och specifika överenskommelser beroende på projektets unika behov. Dessutom kan det finnas andra standardavtalsformer som används i Sverige, såsom AB 04 och ABT 94, men ABT 06 är en vanlig avtalsform för totalentreprenader.

Building Homes

Totalentreprenad fördelar

Totalentreprenad har flera fördelar för både beställare och entreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Här är några av de främsta fördelarna med totalentreprenad:

 1. Ökad samordning: Genom totalentreprenad har en enda entreprenör övergripande ansvar för hela projektet. Detta leder till en bättre samordning av olika delar av projektet, vilket minskar risken för missförstånd, kommunikationsproblem och konflikter mellan olika entreprenörer.

 2. En kontaktperson: Totalentreprenören fungerar som en huvudkontakt för beställaren och är ansvarig för att kommunicera och rapportera om projektets framsteg. Detta förenklar kommunikationen och minskar tiden och ansträngningen som beställaren behöver lägga på att hantera flera olika entreprenörer.

 3. Effektivitet och snabbare genomförande: Eftersom en enda entreprenör har övergripande ansvar för hela projektet, kan beslut fattas snabbare, och eventuella problem kan lösas mer effektivt. Detta kan leda till en smidigare byggprocess och ett snabbare genomförande av projektet.

 4. Mindre administration: Totalentreprenaden kan minska den administrativa bördan för beställaren, eftersom denne inte behöver hantera flera olika kontrakt och avtal med olika entreprenörer. Istället ingås ett avtal med totalentreprenören som tar hand om alla underentreprenörer.

 5. Tydligare kostnadskontroll: Totalentreprenaden kan erbjuda en mer transparent prissättning genom fast pris eller löpande räkning. Detta gör det lättare för beställaren att ha kontroll över projektets kostnader och budget.

 6. Gemensamt mål: Beställaren och totalentreprenören har ett gemensamt intresse av att projektet blir framgångsrikt och färdigställt enligt de avtalade villkoren. Detta skapar incitament för samarbete och att övervinna eventuella hinder tillsammans.

Sammanfattningsvis kan totalentreprenad erbjuda fördelar som effektivitet, kostnadskontroll, minskad administration och bättre samordning av projektet. Det är dock viktigt att komma ihåg att valet av entreprenadstyp bör baseras på projektets specifika behov och komplexitet. Vidare bör avtalet utformas noggrant för att tydligt fastställa ansvar och förväntningar från båda parter.

Construction of New Modular House

Totalentreprenad nackdelar

Trots sina fördelar har totalentreprenad också vissa nackdelar som det är viktigt att överväga innan man väljer denna entreprenadform. Här är några av de potentiella nackdelarna med totalentreprenad:

 1. Ökad beroende av totalentreprenören: Eftersom totalentreprenören tar på sig hela ansvaret för projektet, kan beställaren bli mer beroende av entreprenören för att genomföra projektet framgångsrikt. Om totalentreprenören inte lever upp till förväntningarna eller av någon anledning inte kan slutföra projektet, kan det bli svårare för beställaren att snabbt hitta en lösning.

 2. Högre kostnad: Totalentreprenad kan ibland vara dyrare än andra entreprenadformer, särskilt om totalentreprenören tar på sig mer risk och införlivar det i prissättningen. Beställaren kan också uppleva att påslag läggs till underentreprenörernas priser, vilket kan leda till högre totala kostnader jämfört med att anlita underentreprenörer direkt.

 3. Minskad kontroll över underentreprenörer: När beställaren inte har direktavtal med underentreprenörerna, kan det vara svårare att ha full kontroll över deras arbete och utförande. Detta kan öka risken för att arbetet inte uppfyller beställarens förväntningar och krav.

 4. Konflikter mellan parter: Totalentreprenad kan ibland leda till konflikter mellan parterna, särskilt om det uppstår oklarheter om ansvar eller omständigheter som påverkar projektet. Konflikter kan även uppstå kring ändringar i projektet, kostnadsöverskridanden eller kvalitetsproblem.

 5. Mindre flexibilitet i val av underentreprenörer: Beställaren kan ha mindre flexibilitet i att välja specifika underentreprenörer för olika delar av projektet, eftersom totalentreprenören har en starkare roll i urvalet. Detta kan påverka beställarens möjligheter att samarbeta med sina prefererade entreprenörer.

Det är viktigt att noggrant överväga dessa nackdelar och väga dem mot de potentiella fördelarna innan man bestämmer sig för totalentreprenad. Valet av entreprenadform bör alltid baseras på projektets specifika krav, komplexitet och beställarens önskemål. Ett tydligt och välformulerat avtal är också viktigt för att minimera risken för problem och missförstånd under projektets gång.

Building Homes

Totalentreprenad ansvar

Vid totalentreprenad har totalentreprenören ett övergripande ansvar för hela byggprojektet, från planering och projektering till färdigställande. Detta innebär att totalentreprenören tar på sig ett omfattande ansvar för att genomföra projektet enligt avtalet och de överenskomna villkoren. Här är några av de huvudsakliga ansvarsområdena för totalentreprenören:

 1. Projektering och planering: Totalentreprenören är ansvarig för att genomföra en korrekt projektering och planering av byggprojektet. Det innebär att säkerställa att alla tekniska aspekter och krav uppfylls för att projektet ska bli framgångsrikt.

 2. Kvalitet: Totalentreprenören är ansvarig för att arbetet utförs med rätt kvalitet och enligt gällande standarder och bestämmelser. De måste säkerställa att alla material och arbetsmetoder är av högsta standard.

 3. Tidsram: Totalentreprenören har ansvaret för att projektet slutförs inom den överenskomna tidsramen. De måste planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt för att möta tidsschemat.

 4. Säkerhet: Totalentreprenören har ett stort ansvar för arbetsplatsens säkerhet och måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna för olyckor och skador.

 5. Ekonomi: Totalentreprenören har ansvar för att hålla sig inom den budget som avtalats med beställaren. De måste noggrant övervaka kostnaderna och hålla beställaren informerad om eventuella kostnadsöverskridanden eller förändringar i projektets ekonomi.

 6. Samordning av underentreprenörer: Om totalentreprenören anlitar underentreprenörer för olika delar av projektet, är de ansvariga för att samordna och övervaka deras arbete för att säkerställa att allt går smidigt.

Det är viktigt att notera att beställaren också har vissa ansvarsområden vid totalentreprenad, och ansvarsfördelningen bör vara tydligt specificerad i avtalet mellan parterna. Ett välformulerat avtal är avgörande för att minimera eventuella tvister och problem som kan uppstå under projektets gång.

Construction of New Modular House

Styrd totalentreprenad

Styrd totalentreprenad är en variant av totalentreprenad där beställaren, oftast en offentlig organisation, har en starkare styrning och kontroll över projektet jämfört med den traditionella totalentreprenaden. Vid styrd totalentreprenad specificeras detaljerat i förväg hur projektet ska genomföras, vilket innebär att entreprenören har mindre handlingsutrymme när det gäller planering och utförande.

Huvuddragen för styrd totalentreprenad kan vara:

 1. Fördefinierade krav: Beställaren specificerar detaljerade krav och specifikationer för byggprojektet innan totalentreprenaden ingås. Detta inkluderar ofta tekniska krav, tidsramar, kvalitetsstandarder och budgetbegränsningar.

 2. Styrning och övervakning: Beställaren har en aktiv roll i att övervaka projektet och säkerställa att det genomförs i enlighet med de fördefinierade kraven. Det kan innebära att beställaren har godkännandeförfaranden för vissa beslut och arbeten.

 3. Begränsad möjlighet till ändringar: Eftersom kraven och specifikationerna är tydligt fastställda i förväg, kan det vara mindre utrymme för att genomföra stora ändringar i projektet efter att totalentreprenaden ingåtts.

 4. Ökad ansvar för beställaren: Genom att beställaren har en mer aktiv roll i projektet, tar de även på sig ett ökat ansvar för att övervaka och samordna projektets genomförande.

Styrd totalentreprenad kan vara fördelaktig i situationer där beställaren har särskilt specifika krav och behov som måste uppfyllas, och när de vill ha en närmare kontroll över projektets utförande. Denna typ av entreprenad används ofta inom offentlig sektor, där det kan finnas stränga krav på transparens, konkurrensutsättning och uppföljning av projekt. Dock kan det också finnas en risk för att styrd totalentreprenad kan minska entreprenörens möjlighet till innovation och kreativitet i projektlösningen.

Som med alla entreprenadformer är det viktigt att noggrant utvärdera projektspecifika behov och förutsättningar innan man beslutar vilken entreprenadform som bäst passar.

Building Homes

Totalentreprenad/Generalentreprenad

Skillnaden mellan totalentreprenad och generalentreprenad ligger främst i hur ansvarsfördelningen och genomförandet av ett byggprojekt sker. Här är de viktigaste skillnaderna mellan de två entreprenadformerna:

 1. Ansvarsfördelning:

 • Totalentreprenad: I en totalentreprenad tar entreprenören på sig hela ansvaret för byggprojektet, inklusive planering, projektering, upphandling, byggande och färdigställande. Totalentreprenören kan själv utföra arbetet eller anlita underentreprenörer för specifika delar av projektet, men oavsett vilket, är det totalentreprenörens ansvar att samordna och övervaka alla arbeten för att säkerställa en smidig och effektiv genomförande.

 • Generalentreprenad: I en generalentreprenad tar entreprenören (generalentreprenören) på sig ansvaret för att samordna och utföra hela byggprojektet, men vanligtvis genom att anlita underentreprenörer för olika arbetsmoment. Generalentreprenören fungerar mer som en koordinator och projektledare som ansvarar för att organisera arbetet och säkerställa att alla delar av projektet utförs enligt planen och kraven. Generalentreprenören är alltså inte nödvändigtvis den som utför alla arbeten utan ansvarar för att samordna olika entreprenörer.

 1. Arbetsutförande:

 • Totalentreprenad: Totalentreprenören kan utföra alla delar av projektet själv, eller anlita underentreprenörer för specifika arbetsmoment. De har en mer omfattande roll i hela projektet och tar direkt ansvar för att se till att alla arbetsmoment utförs enligt de överenskomna villkoren.

 • Generalentreprenad: Generalentreprenören fungerar som en projektledare och tar inte själv på sig alla arbetsmoment. Istället anlitar de underentreprenörer för olika delar av projektet. Generalentreprenören koordinerar och övervakar arbetet från olika underentreprenörer.

Båda entreprenadformerna har sina fördelar och nackdelar, och valet mellan dem beror på projektets specifika krav, komplexitet och beställarens preferenser. Oavsett vilken entreprenadform som används är det viktigt att ha tydliga avtal och förväntningar för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av byggprojektet.

Construction of New Modular House

Totalentreprenad/utförandeentreprenad

Den största skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad ligger i nivån av ansvar och omfattning av arbete som entreprenören tar på sig. Här är den tydligaste skillnaden mellan de två entreprenadformerna:

 1. Totalentreprenad: Vid totalentreprenad tar entreprenören på sig hela ansvaret för ett byggprojekt från början till slut. Det inkluderar vanligtvis alla faser av projektet, från planering och projektering till upphandling, byggande och färdigställande. Totalentreprenören har en övergripande roll i projektet och ansvarar för att samordna och övervaka alla arbeten som utförs, oavsett om de själva utför dem eller anlitar underentreprenörer för specifika delar av projektet. Totalentreprenad ger beställaren en enda kontaktperson som tar hand om hela projektet och har ett omfattande ansvar för dess framgångsrika genomförande.

 2. Utförandeentreprenad: Vid utförandeentreprenad tar entreprenören endast på sig ansvaret för att utföra ett specifikt arbetsmoment eller en specifik del av ett större projekt. De har en mer begränsad roll jämfört med totalentreprenören och ansvarar endast för det arbete de har blivit avtalade att utföra. I utförandeentreprenaden kan entreprenören anlitas av beställaren eller en huvudentreprenör för att utföra ett specifikt arbetspaket. Utförandeentreprenören är inte ansvarig för samordning av andra entreprenörer eller för hela projektets genomförande, utan fokuserar bara på sitt egna arbetsområde.

Sammanfattningsvis:

 • Totalentreprenad: Entreprenören tar på sig hela ansvaret för byggprojektet och ansvarar för alla faser och delar av projektet.

 • Utförandeentreprenad: Entreprenören tar endast på sig ansvaret för att utföra ett specifikt arbetsmoment eller en del av projektet och har ett mer begränsat ansvar jämfört med totalentreprenören.

Valet mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad beror på projektets natur, komplexitet och beställarens behov. Oavsett vilken entreprenadform som används är det viktigt att ha tydliga avtal och förväntningar för att säkerställa en framgångsrik genomförande av byggprojektet.

bottom of page