top of page
Renovations

Entreprenad

En entreprenad är ett åtagande av ett företag att utföra ett visst arbete inom en utsatt tidsgräns för ett bestämt pris. Beställaren av arbetet skriver då ett avtal som reglerar entreprenaden. Entreprenadavtal kan reglera mindre byggprojekt såsom tillbyggnad av en sommarstuga eller renovering av ett badrum. Avtalen kan också avse omfattande byggnadsprojekt såsom byggnationer av sjukhus, flygplatser och flerbostadshus.

 

Det finns olika typer av entreprenader t ex. utförandeentreprenad där beställaren svarar för projekteringen och entreprenören endast för utförandet, eller totalentreprenad där entreprenören svarar för både projektering och utförande.

 

Vid småhusentreprenader där beställaren är konsument och entreprenören är näringsidkare gäller konsumettjänstlagen. Därutöver är det vanligt att parterna avtalar om att standardavtalet ABS 18 (tidigare ABS 09) ska gälla. Där finns förhållningsregler kring vad som ska gälla kring bland annat fel, dröjsmål och utförande.

 

Utöver de avtalsförhållanden där beställaren är konsument och entreprenören är näringsidkare saknas lagstiftning om parternas förpliktelser i entreprenadavtal. Entreprenadavtal reglers istället genom standardavtal som förhandlats fram av branschföreträdare, t ex. AB 04, ABT 06, ABK 09.

 

För att undvika tvister är själva avtalet mycket viktigt, då det reglerar vad parterna har att förhålla sig till under entreprenaden. Genom att undvika fallgropar och risker vid utformningen av avtalet minskar väsentligt risken för tvist.

 

De flesta entreprenadrättsliga tvister handlar om att parterna inte är överens om vad som ska utföras, eller att beställaren är missnöjd med utförandet. Det kan även vara så att beställaren tycker att arbetet tagit för lång tid eller att entreprenören inte har möjlighet att slutföra projektet. I vissa fall är parterna inte överens om priset eller om ändrings- och tilläggsarbete (ÄTA-arbete).

Comrin advokatbyrå har mångårig erfarenhet av entreprenadrätt och biträder vid entreprenadrättsliga tvister samt upprättande av entreprenadavtal.

bottom of page